Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slagelses politikere kan vælge mellem tre skolemodeller

Elever, forældre, lærere, skoleledere og faglige organisationer har fundet frem til tre scenarier for fremtidens folkeskole
30. AUG 2011 11.16

SLAGELSE: Skal skoleeleverne i Slagelse Kommune fremover samles på færre, store skoler? Skal de ældre elever samles på overbygningsskoler? Eller bør kommunen bevare den nuværende blanding af store og små skoler?

Hen over sommeren har en arbejdsgruppe bestående af blandt andre elever, forældre, lærere, skoleledere og faglige organisationer, diskuteret en ny organisering af Slagelse Kommunes folkeskoler, og mandag aften kunne arbejdsgruppen fremlægge tre scenarier for en fremtidig skolestruktur.

De tre scenarier tager udgangspunkt i ønsket om at højne det faglige niveau i skolen. Men arbejdsgruppen understreger, at politikerne i sidste ende ikke er forpligtet til at vælge et bestemt af scenarierne. Tvært imod kan man sagtens forestille sig en kombination af de tre modeller, som kort kan beskrives sådan:

Scenarie A: Store skoler
Kommunens elever samles på skoler med mellem 500 og 1000 elever.
Hver skole får et lokalt ressourcecenter med fast tilknyttede PPR-medarbejdere, socialrådgivere m.m.

Scenarie B: Opdelt forløb
Antallet af skoler og størrelsen på de enkelte skoler kan varieres, men princippet er, at 0. til 6. klasse samles på visse skoler, og 7. til 9. klasse samles på andre skoler. Delingen kan eventuelt ske mellem 5. og 6. klasse.

Scenarie C: Uændret skolestruktur
Kommunen fortsætter med at have det hele: Store skoler, små skoler, landskoler, heldagsskoler, specialskoler, skoler med fuldt forløb m.m. Scenarie C betyder, at den særlige ressourcetildelingsmodel kommer til at udfordre visse skoler mere end andre i forhold til økonomien.

Arbejdsgruppens tre senarier tager udgangspunkt i syv principper, som gruppen anbefaler kommer til at ligge til grund for en fremtidig skolestruktur, lige meget hvilken model politikerne vælger:

• Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik
• Én skole, én matrikel - én bestyrelse, én ledelse
• 10. klassecenteret skal bestå
• Undervisningstilbud til elever med særlige behov skal indtænkes i alle modeller
• Løsningen skal være langtidsholdbar, hvilket betyder, at modellen skal være bæredygtig i forhold til fremtidige udsving i elevprognoser m.v. Fremskrivningerne af elevtal skal dokumentere, at modellen er økonomisk bæredygtig
• Bæredygtighed: fagligt, økonomisk og pædagogisk
• Det faglige niveau højnes

Den 30 mand store arbejdsgruppe, der både repræsenterer små og store skoler og både land-, by- og specialskoler, har fungeret siden april, og gruppen har i alt afholdt 14 møder. Arbejdsgruppen har i forløbet været i dialog med en større referencegruppe bestående af repræsentanter fra skolebestyrelser og skolerne. Børne-, Uddannelses og Integrationsudvalget har rost den fine indsats, gruppen har ydet. Idéen med arbejdsgrupper, der inddrager en bred vifte af aktører, vil derfor blive brugt fremover, når der skal arbejdes med den videre kvalitetsudvikling af Slagelse Kommunes folkeskoler. Desuden vil man inddrage forskningsresultater og undersøgelser i udviklingsarbejdet.

Offentlig høring til efteråret
Efter at de tre scenarier mandag blev fremlagt for byrådet, går administrationen nu i gang med at udarbejde oplæg til ny skolestruktur for Slagelse Kommune. Oplægget med konsekvensberegninger skal ligge klar den 20. september.

Den 29. september beslutter Børne-, Uddannelses og Integrationsudvalget, hvilken struktur de vil anbefale over for byrådet, som træffer endelig beslutning den 10. oktober. Herefter skal forslaget i 8 ugers offentlig høring. Den endelige beslutning om ny skolestruktur forventes vedtaget af byrådet i januar 2012, så den kan træde i kraft 1. august 2012.

mou