Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Satspuljemidler starter permanente psykiatriprojekter

Midlerne har fungeret som løftestang og har sat gang i en række prioriterede indsatser i psykiatrien
28. DEC 2011 11.28

Det konkluderer Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut KREVI i rapporten 'Fra satspulje til psykiatri' om sammenhængen mellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

- Det glæder mig, at det i rapporten konkluderes, at satspuljemidlerne har fungeret som løftestang for igangsættelse af prioriterede indsatser i psykiatrien, og at indsatserne efterfølgende er permanentgjorte og videreførte af regionerne. Det er jo intentionen, når vi fra centralt hold afsætter satspuljemidler til nye tiltag i psykiatrien, siger Astrid Krag (SF), minister for sundhed og forebyggelse.

Stigende aktivitet i regionerne
Baggrunden for undersøgelsen er bl.a. det stigende fokus på tildelingen af ressourcer til psykiatrien i form af satspuljemidler.

- Det glæder mig, at der ses en stigning i aktiviteten fra 2007 til 2010 på 11 pct. på landsplan. Det betyder, at stigningen i regionernes aktivitet på psykiatriområdet er næsten dobbelt så stor som stigningen i tilførte satspuljemidler, som i samme periode er på 6 pct., siger Astrid Krag.

Regionale forskelle i omsætning
Omsætningen af satspuljebevillinger til udgifter har ikke været ens på tværs af regionerne. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark er udgifterne steget i stort set samme takt som tilførslen af satspuljebevillinger. I Region Sjælland er udgifterne steget mere, imens udgifterne i Region Hovedstaden har været konstante.

Analysen viser desuden, at satspuljemidler udmøntet som ansøgningspuljer opleves som bureaukratiske af regionerne. Dels i form af øget administration i forbindelse med projektansøgninger og opfølgning, dels som usikkerhed om finansieringen af det efterfølgende års budget.

Analysen er udarbejdet på anmodning fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerie (nuværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse).

Rapporten består af tre delanalyser:

  • Del 1 er en nøgletalsanalyse, hvor udviklingen i økonomi og aktivitet på landsplan fra 2003-2010 kortlægges og sammenholdes med tilførte midler til området i perioden.
  • Del 2 er en nøgletalsanalyse, hvor udviklingen i økonomi og aktivitet i hver enkelt region kortlægges i perioden fra 2007-2010 og sammenholdes med tilførte begivenheder i perioden.
  • Del 3 er en kvalitativ analyse af regionernes økonomi- og aktivitetsstyring af de centralt tilførte bevillinger til regionen.

Foto: http://www.flickr.com/photos/stevensnodgrass/6010535530/sizes/z/in/photostream/

lcl