Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sådan bliver der flyttet sager rundt mellem ministerierne

Kommunale og regionale ressortområders og sagers nye placering i forhold til nyoprettede og opsplittede ministerier
5. OKT 2011 10.55

Det nye Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter får overført følgende sagsområder:

fra Socialministeriet:
ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling,

fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger m.v.,

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet:
ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken,

fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:
ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.

Socialministeriet ændres til Social- og Integrationsministeriet, der får overført følgende sagsområder:

fra Justitsministeriet:
Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder,

fra Beskæftigelsesministeriet:
ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven, inklusiv de til området hørende institutioner m.v.,

fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:
ressortansvaret for sager vedrørende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser, inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Det nye Økonomi- og Indenrigsministerium får overført følgende sagsområder:

fra Finansministeriet:
sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning og vurdering, international økonomi, bortset fra EU's budget og finansielle perspektiver,

fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:
sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd,

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet:
ressortansvaret for sager vedrørende indenrigsområdet, inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Det hidtidige Indenrigs- og Sundhedsministerium omdannes til Ministerium for Sundhed og Forebyggelse

Dette ministerium får overført ressortansvaret for sager vedrørende området for sundhed og forebyggelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Det hidtidige Undervisningsministerium omdannes til Ministerium for Børn og Undervisning og får overført følgende sagsområder:

fra Social- og Integrationsministeriet:
ressortansvaret for sager vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge,

fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:
sager vedrørende danskundervisning som andetsprog,

fra Økonomi- og Indenrigsministeriet:
sager vedrørende nationale mindretal.

 

Læs mere om overførsler mellem de øvrige ministerier i  Kongelig resolution af 3. oktober 2011, Statsministeriet