Roskilde appellerer til minister om at fravige habitatsregler
Arbejdet med diger og sluser i februar 2019, mens det endnu var i gang.
Foto: Roskilde Kommune

Roskilde appellerer til minister om at fravige habitatsregler

Roskilde Kommunes kamp for at komme i jorden igen fortsætter ved Jyllinge Nordmark.
4. MAR 2020 13.50

ROSKILDE: Siden arbejdet med kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark blev standset ved en afgørelse i Miljø - og Fødevareklagenævnet, har kommunen arbejdet på, at der skal ske en lovliggørelse af projektet. Nu er en ny høringsperiode slut, og Miljøministeren skal afgøre, om sikkerhed for områdets borgere vejer tungere end påvirkning af et mindre naturareal, lyder det fra Roskilde Kommune.

Anlægsarbejdet blev indstillet i marts 2019, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet gav en naboklage over VVM-tilladelsens opsættende virkning og bagefter helt ophævede VVM-tilladelsen.

Begrundelsen for klagenævnets afgørelse var at 'Selv et lille tab er i strid med lokalitetens bevaringsmålsætning, og dermed en skade på det internationale beskyttelsesområdes integritet'. Der er tale om et areal svarende til under en promille af Natura 2000 arealet i Roskilde Fjord.

Nu har en opdateret version af VVM-redegørelsen - som i mellemtiden er omdøbt til en miljøkonsekvensrapport - været i offentlig høring sideløbende med partshøring af tilladelsen til selve projektet.

De fem høringssvar, der er kommet ind om miljøkonsekvensrapporterne, har efter kommunens bedømmelse ikke rykket ved redegørelsens konklusioner.

Næste skridt er at bede miljøministeren om en udtalelse om at fravige de såkaldte habitatregler ved kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

Lov om klageadgang på vej
Den strenge beskyttelse af Natura 2000 kan nemlig kun fraviges, hvis der foreligger 'bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art'. Der er desuden krav om at den løsning, der vælges, skal være den mindst skadelige for Natura 2000 området.

Fravigelsen kan derfor kun ske efter en særlig procedure, som inddrager den nationale myndighed, i dette tilfælde miljøministeren, som efterfølgende skal underrette EU.

- Mens hele denne procedure nu bliver sat i gang, ved vi, at Folketinget er i gang med at behandle en ændring til Kystbeskyttelsesloven i form af en bekendtgørelse om afskæring af klageadgang. Behandlingen i Folketinget ser ud til at være færdig, så ændringen træder i kraft omkring 1. maj. Da vi næsten er 100 pct. sikre på, at der bliver klaget over byrådets kommende godkendelse af projektet, bliver næste skridt at søge om at få fjernet klageadgangen umiddelbart efter, siger borgmester Tomas Breddam (S).

- Vi gør simpelthen alt, som vi kan - og så hurtigt som muligt - så vi kan se at få det her projekt gjort færdigt. Det ser ud til, at vi bliver skånet for oversvømmelser i denne sæson, mens de har været hårdt prøvede i Jylland. Men det er kun et utroligt held der gør, at Jyllinge Nordmark og resten af Roskilde Fjord er gået ram forbi, siger borgmesteren.

ka 

 

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev