Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny lov truer kulturlandskabet

KRONIK Lov om Randzoner er i dag til 1. behandling i Folketinget. Den nye lov vil true kulturlandskabet, mener kronikør
15. MAR 2011 7.12

Af Carsten Cederholm
Miljøplanlægger, cand.techn.soc.

En tæt mur af 4-6 meter høje piletræer langs vores naturområder, udtørrede vandløb og planter som ikke hører hjemme i Danmark, der får lov til at sprede sig i den danske natur, kan blive resultatet af ny lovgivning. Regeringen og Dansk Folkepartis Grøn Vækst aftale skulle ellers være med at sikre god vandkvalitet. Nu ser det ud til, at ønsket om at tilfredsstille landbruget betyder, at aftalen i mange sammenhænge får den stik modsatte effekt.

Lov om Randzoner forventes at blive vedtaget i folketinget senere i dag (tirsdag den 15. marts 2011). Loven er en del af Grøn Vækst aftalen og randzonerne er et af virkemidlerne i vandplanerne, der skal sikre god vandkvalitet i søer, vandløb, havområder og grundvand. Loven betyder, at der skal etableres 10 meter randzoner langs vandløb, hvor der ikke må gødes, sprøjtes eller dyrkes afgrøder. Desværre indeholder lovforslaget en undtagelse. Der må gerne dyrkes flerårige energiafgrøder i form af energipil og udenlandske energiafgrøder som elefantgræs.

Randzoner
Randzonerne om vandløb og søer, skal være med til at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Tilplantning med med energipil kan, ligesom mange andre afgrøder, reducere mængden af kvælstof og fosfor, der udvaskes til vandmiljøet. Desværre er energipil en afgrøde, der på mange måder er mere skadelig for vandmiljøet, end mange af landbrugets øvrige afgrøder. Energipil risikerer ikke bare at virke som en mur ud mod vores naturområder, den trækker også meget vand og kan derfor bidrage til sommerudtørring af vandløb. Det går ud over det dyre- og plante-liv, som er afhængigt af, at der er vand i vandløbene hele året.

Når dyrkning af energiafgrøder i randzoner er blevet en del af Grøn Vækst aftalen, skyldes det uden tvivl, at forligspartierne har en forventning om, at det vil fremme målsætningen om 30% vedvarende energi i 2020. Samtidigt giver aftalen landmændene mulighed for, at "nyttiggøre" områder, der ellers ville henligge som naturområder. Det er fint at have nogle ambitiøse målsætninger for vedvarende energi. Desværre vil måden målene gennemføres på, være med at at skabe modstand mod energiafgrøder, når dyrkningen af energiafgrøder er med til at ødelægge vandmiljøet.

Drop energiafgrøder
Jeg vil opfordre Regeringen og Dansk Folkeparti, til at droppe muligheden for at dyrke energiafgrøder i randzoner. Der er ikke noget landbruget efterspørger, det modvirker vandplanernes målsætninger og så vil det være med til at skabe modstand mod energiafgrøder. I stedet bør der vedtages en model, svarende til modelen for skovrejsning, hvor kommunerne udpeger egnede områder til energiafgrøder.