DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nu slukkes pumperne ved Søborg Sø
På Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 ses den oprindelige Søborg Sø.
Foto: Illustration fra miljøkonsekvensrapporten

Nu slukkes pumperne ved Søborg Sø

Grønt lys til at genskabe 600 hektar stort naturområde i Nordsjælland.

GRIBSKOV: Miljøstyrelsen har givet miljøtilladelse til Søborg Sø-projektet, der vil genskabe et stort naturområde med sø, enge og moser. Der er tale om et område på sammenlagt på cirka 600 hektar mellem byerne Græsted og Søborg i Nordsjælland, oplyser styrelsen.

Den lavvandede sø med tilhørende enge og moser kommer til at tiltrække et rigt dyre- og planteliv og vil styrke friluftslivet og de kulturhistoriske interesser i området.

Naturstyrelsen er bygherre på projektet, der indebærer, at pumper vil blive slukket, så naturlig vandstand indfinder sig. Der vil også blive bygget diger for at holde vandet i den nye sø. Desuden etableres et nyt udløb fra Søborg Sø til Søborg Kanal, og etablering af nye stier og publikumsfaciliteter.

Nogle af vilkårene i tilladelsen er blandt andet, at hvis der sker utilsigtet vandstandsstigning uden for projektområdet som følge af søens etablering, og denne påvirker ejendomme i væsentligt negativt omfang, skal dette afhjælpes ved fx dræning, hvis de berørte lodsejere ønsker det.

Områder, der efter jordfordelingen vil blive ejet af Naturstyrelsen og kan reserveres som egnede leve- og/eller ynglesteder for bilag IV-arten engsnarre, skal sammenlagt udgøre ca. 30 hektar som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Ind- og udsyn til Søborg Slotsruin skal sikres mod tilgroning, og gamle træer, der kan være egnede leve- eller ynglelokaliteter for flagermus, skal så vidt mulig bevares.

ka

Se miljøtilladelsen.