Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nej til yderligere kulfyring på Avedøreværket

Greenpeace klagede, og Natur- og Miljøklagenævnet omstøder nu Miljøstyrelsens tilladelse til DONG, der muliggjorde frit brændselsvalg
8. NOV 2011 13.16

HVIDOVRE: Miljøcenter Roskilde havde meddelt kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til ændringer af driften på Avedøreværket, der muliggjorde frit brændselsvalg inden for nærmere af Energistyrelsen bestemte rammer.

Miljøgodkendelsen gav bl.a. mulighed for at øge mængden af kul, således at værket kunne fyre med kul, olie, naturgas og biobrændsel efter behov i begge værkets brændselsblokke, hvor det hidtil kun har været muligt for værket at fyre med kul i den ene kraftværksblok.

Ændringerne på værket betød samlet set en vis forøgelse af værkets forurening, navnlig emissioner til luften i form af NOx og forskellige tungmetaller, herunder kviksølv, der bl.a. findes som en bestanddel i kul.

Greenpeace klagede med et hovedsynspunkt om, at udnyttelse af miljøgodkendelsen ville medføre en væsentlig forøget påvirkning af Natura 2000-området med kviksølv og andre tungmetaller.

Nævnet har nu udtalt:
- at brændselsomlægningen på Avedøreværket vil give mulighed for en permanent øget forurening med bl.a. svovlforbindelser, kvælstofforbindelser og tungmetaller,
- at Avedøreværket med den nuværende drift udleder store mængder svovlforbindelser, kvælstofforbindelser og tungmetaller,
- at kviksølv er en meget farlig miljøgift,
- at værket ligger umiddelbart i nærheden af Natura 2000 område 143,
- at Natura 2000 området omfatter flere arter og naturtyper, der er i ugunstig bevaringsstatus og som potentielt kan påvirkes negativt af værkets forurening, og
at dele af området er meget belastet af kviksølvforurening fra andre kilder.

Sammenfattende konkluderede nævnet herefter at det ikke kan udelukkes, at brændselsomlægningen på Avedøreværket i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter, herunder nævnets nuværende emissioner, indebærer en risiko for skade på det nærliggende natura 2000-områdes integritet.

Nævnet fandt derfor, at de afgørelser, som Miljøstyrelsen Roskilde har truffet på baggrund af ansøgning fra Dong Energy om tilladelse til brændselsomlægning, er behæftet med så væsentlig en mangel, at afgørelserne skal ophæves, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2.