Nævn: Klage bremser ikke brugen af affald til havneudvidelse
Miljøgodkendelsen, som naturfredningsforeningen har klaget over, gælder etape 4. Illustration fra lokalplanen

Nævn: Klage bremser ikke brugen af affald til havneudvidelse

Vordingborgs tilladelse til at bruge bl.a. forurenet jord til en havneudvidelse står foreløbig ved magt trods klage fra naturfredningsforening.
17. MAJ 2022 14.44

VORDINGBORG: I december gav Vordingborg Kommune miljøgodkendelse til at bruge affald til en udvidelse af havnen på Masnedø, hvilket fik Danmarks Naturfredningsforening til at klage. Men klagen får ikke opsættende virkning, har Miljø- og Fødevarenævnet nu afgjort.

Vordingborg Havn er i gang med at udvide erhvervshavnen, som ligger på Masnedø, og som blandt andet skal bruges i forbindelse med bygning af en ny Storstrømsbro. Til den fjerde etape af udvidelsen har havnen søgt og fået lov af kommunen til at bruge omkring 1.150.000 kubikmeter både farligt og ufarligt affald som fyld i et inddæmmet havneområde. 

Affaldet, der skal "nyttiggøres", er en blanding af ren og forurenet jord, affaldsforbrændingsslagger, flyveaske, hav- og havnesediment, nedknust bygge- og anlægsaffald samt genbrugsstabil bestående af knust beton og asfalt, fremgår det af klagenævnets afgørelse.

Risiko for Smålandsfarvandet?

Naturfredningsforeningen frygter, at det vil indebære en væsentlig risiko for at forringe Smålandsfarvandet mellem Sjælland, Falster og Lolland, og at kommunen ikke har foretaget en tilstrækkelig risikovurdering.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at der skal særlige forhold til at give en klage opsættende virkning, fx hvis det på forhånd vurderes som åbenbart, at miljøgodkendelsen vil medføre meget væsentlige miljøproblemer, som kun kan genoprettes over lang tid eller ved en større indsats. 

Sådan er det ikke i Vordingborg, vurderer nævnet, som lægger vægt på, at spunsningen af kajarealet skal foregå med en høj grad af sikkerhed, "så spunsen er stabil og tæt, således at affaldet effektivt holdes adskilt fra Masnedsund". Desuden skal dækningen mellem faserne bestå af rene materialer, og der stilles krav til fx afledning af regnvand.

Nævnet bemærket dog, at afgørelsen ikke betyder, at nævnet ikke senere kan ændre eller ophæve miljøgodkendelsen. "Det betyder, at en eventuel udnyttelse af miljøgodkendelsen inden nævnets afgørelse foreligger, sker på egen regning og risiko".