Lodsejer krævede 13,9 millioner for fredning af sø - men må nøjes med en kvart
Lodsejeren blev, da han købte arealet, orienteret om, at han måtte forvente en fredningssag.
Foto: Landbrugsstyrelsen.

Lodsejer krævede 13,9 millioner for fredning af sø - men må nøjes med en kvart

Holbæk og Lejre Kommune gennemfører fredning af vådområdet Tempelkrog sammen med naturfrederne og får medhold i nævn angående erstatning.
9. JUN 2022 12.27

HOLBÆK / LEJRE: En lodsejer ved vådområdet Tempelkrog Nord har af Fredningsnævnet for Østsjælland fået en væsentligt mindre erstatning for fredningen af 67 hektar. Han havde forlangt 13,9 mio. kr., men blev tildelt 248.000 kr.

Der er ialt tale om 77 hektar vådområde, som Danmarks Naturfredningsforening  sammen med Holbæk Kommune tog initiativet til at frede. Området ligger på grænsen mellem Holbæk og Lejre kommuner, hvor vandet har bredt sig over engene, siden pumperne blev slukket i 2018. Formålet er at beskytte områdets rige fugleliv imod jagt, at sikre mulighed for at foretage naturpleje, begrænse tilførslen af kvælstof til Isefjorden samt at sikre offentlighedens adgang til området.

Den største lodsjer har 67 af de 77 hektar og havde selv fået vurderet sit tab som følge af begrænsninger af jagten til 1,8 mio. kr., hvilket ikke blev imødekommet. Men langt det største krav kom han med på baggrund af, hvad han mente vådområdet ville kunne sælges for, nemlig 11,7 mio. kr. Han havde nemlig fået et købstilbud på et tilstødende areal og beregnet sit krav ud fra det - svarende til en hektarpris på 175.438 kr.

Urealistisk krav

Holbæk Kommune bemærkede i sit høringssvar til fredningssagen, at de to arealer slet ikke kunne sammenlignes, og at lodsejerens krav derfor beroede på en urealistisk høj pris, som ville medføre en ejendomsværdi, der ikke svarede til arealets reelle værdi. 

Til sammenligning pegede kommunen på erstatningsniveauet ved arealkøb ved en motorvejs-udvidelse i kommunen. Her blev der betalt fra 160.000-180.000 kr. per hektar, som vel og mærke var god landbrugsjord - og ikke et vådområde som ved Tempelkrog. 

Nævnet endte med at give lodsejeren en erstatning svarende til blot 3.700 kr. per hektar - hvilket svarer til den grundtakst, Miljøklagenævnet også går efter i erstatningssager.

Lodsjeren har fået lov til at drive andejagt i søen seks dage om året.

Det hører også med til historien, at da lodsejeren i 2020 købte vådområdet af Landbrugsstyrelsen, var der, før handelen blev indgået, tinglyst en såkaldt vådområdedeklaration, der begrænser anvendelsen af området, så det permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Så han har med andre ord vidst, hvad han gik ind til.

Se afgørelsen her.

Korttemp