Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fra 'jo flere jo bedre' til 'bedre og bedre'

REGIONERNES GENERALFORSAMLING De overordnede styringssystemer og incitamenter belønner i dag mest produktion og aktivitet. Det er kontraproduktivt - og Danske Regioner vil ha' god kvalitet i front
14. APR 2011 13.20

Af Knud Abildtrup

AALBORG: I hvert fald lyder overskriften på et omdelt ark på generalforsamlingen i Aalborg 'Med kvalitet som ledestjerne' - og fra talerstollen lagde regionsformand Bent Hansen (S) op til dialog med de statslige myndigheder om at ændre på incitamentsstrukturen, så den i langt højere grad understøtter kvalitetsstrategien.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) kunne erklære sig helt enig i den melding om kvalitetsprioritering, mente, at der var behov for klare anbefalinger til sygehusene om gode erfaringer med kvalitetsarbejdet - og glædede sig over, at der ikke var tale om at kopiere hverken en engelsk eller norsk model:

- Jeg tager imod den udstrakte hånd - og skal nok indkalde til dialog.

Seks værdier
Regionerne besluttede i 2010, at de fremover vil forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet ud fra seks værdier:

* Effekt
* Omkostningseffektivitet
* Patientfokus
* Patientsikkerhed
* Lighed
* Rettidighed

Kvalitet og de seks værdier er regionerne pejlemærker i udviklingen af det nye sundhedsvæsen, der blev lagt nogle helt centrale spor ud for i 2010. Det gælder særligt den nye sygehusstruktur og de nye specialeplaner, som betyder, at specialerne er blevet samlet på færre og større enheder for at sikre høj og ensartet kvalitet. Også etablering af nye fælles akutmodtagelser, som tog fart i 2010, vil løfte kvaliteten. Endelig blev de første spadestik
taget til nye moderne sygehuse.

Første sygehuse akkrediteres til Den Danske Kvalitetsmodel
2010 var også året, hvor de fire første sygehuse fik papir på, at de lever op standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Modellen opstiller 104 standarder, som et sygehus skal kunne opfylde for at blive akkrediteret.

Både regionerne og de enkelte sygehuse har i løbet af 2010 brugt meget energi på at få forberedt akkrediteringen og få indarbejdet de 104 standarder overalt på sygehusene. I sommeren 2012 vil alle offentlige sygehuse være igennem første runde af akkrediteringen af Den Danske Kvalitetsmodel.

Bedre kvalitet i praksissektoren
Den nye overenskomst med de praktiserende læger er også et eksempel på, at regionerne ønsker, at der fokuseres mere systematisk på kvalitet i praksissektoren. Da Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings og Takstnævn i december 2010 indgik ny overenskomst forpligtede de praktiserende læger sig til styrke
deres arbejde med de kroniske patienter.

Alle praktiserende læger skal i fremtiden bruge IT-redskaber, som systematiserer deres viden om diabetikere, KOL-patienter og andre kronikere. Netop det større overblik over patienternes sygdom skal styrke lægernes indsigt i behandlingen, så de kroniske patienters sygdom udvikler sig mindst muligt.

Fokus: Patientsikkert sygehus
'Patientsikkert sygehus', som er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og selskab for Patientsikkerhed, blev sat i værk i 2010.

Grundtanken i 'Patientsikkert sygehus' er, at fokus på kvalitet ikke kun skal ske drypvis på enkelte afdelinger, men at kvalitet og sikkerhed skal højnes på hele hospitalet.

Et sygehus i hver region er med i projektet, hvor målet blandt andet er, at antallet af patientskader skal falde med 30 procent, og dødeligheden blandt de indlagte patienter skal falde med 15 procent.
Det skal f.eks. ske ved at reducere antallet af hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner, reducere antallet af tryksår og forebygge medicineringsfejl.

De første erfaringer viser blandt andet, at dødeligheden i forbindelse med operationer sidste år faldt på Næstved Sygehus efter at personalet begyndte at bruge en kirurgisk tjekliste.

Erfaringerne fra "Patientsikkert sygehus" skal udbredes til resten af sundhedsvæsenet.


Foto: Ulla Hilden