Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Flyt ansvaret fra kommunerne

DEBAT Plejefamiliernes Landsforening foreslår at gå fra 98 kommuner til tre centre, der varetager udvælgelse, uddannelse og tilsyn af plejefamilier
24. NOV 2011 9.29

Af Jens Vegge Bjørck

Kære socialminister og socialordførere i Folketinget.

Siden kommunalreformen i 2007, kan vi dokumentere, at kommunerne ikke tager udgangspunkt i barnets behov, men alene i kommunernes økonomi. Dette er et stigende problem, idet flere og flere kommuner alene begrunder deres nedsættelser af vederlag og dækning af udgifter til plejebørnene med kommunens økonomiske situation.

Her skal bare nævnes en ikke udtømmende liste med kommunenavne: Lolland, Rødovre, Tønder, Slagelse, Kolding, Odense, Faxe og Skive.

Der ses forskel på behandlinger af børnesager, i forhold til på hvilken tid af året, der opstår behov for støtte til barnet. Sidst på året anbringes færre børn, da der ikke er flere penge i kommunekassen.

Tilsynet med plejefamilierne fungerer ikke, dokumenteret i flere rapporter, at kommunerne ikke overholder de tilsyn, der er vedtaget i barnets reform. Taberne bliver igen de udsatte børn.

Manglende efteruddannelse og supervision af plejefamilierne. Her lever kommunerne heller ikke op til lovkravene i barnets reform, hverken hvad angår grunduddannelsen eller den årlige uddannelse på 2 dage. I øvrigt finder PLF niveauet for lavt.

Efterværnsfond
Efterværn, der ses forskellighed i tilbuddet af efterværn. Kommunerne agerer forskelligt i forhold til lovgivningen. Den indsats, der er ydet for de udsatte børn indtil de nærmer sig 18 år, skal ikke smides ud! Det er en misforståelse og en fejl både set fra den unges synspunkt samt fra samfundets side.

For at sikre den store indsats der bliver postet i udsatte børn på døgninstitutioner eller i plejefamilier, er det er vigtigt, i forbindelse med at barnet bliver 18 år, at de bliver stabiliseret i deres videre liv.

Det betyder i praksis indenfor vores område, at de fortsat skal være tilknyttet plejefamilien. Derfor foreslår PLF, at der etableres en central Efterværnsfonds som skal sikre, at de udsatte børn ikke bliver ringere stillet end ikke udsatte børn. Det børn sikres, at de kan forblive i deres plejefamilie på lige vis, som ikke anbragte børn, som ofte bliver i familien til de er 20-21 år.

Hvad ved vi virker!
• Vi ved det virker, at anbringe et barn i plejefamilier, når der har sket en rigtig matchning af barnet fra starten.
• Vi ved det virker, når barnet sikres den rette hjælp evt. gennem en udredning.
• Vi ved det virker, når barnet sikres inddragelse i eget liv før, under og efter en anbringelse.
• Vi ved barnets anbringelse lykkes, når det sikres, at samvær under hele anbringelsen er planlagt ud fra barnets behov.
• Vi ved en anbringelse lykkes, når forældrene støttes i at være sammen med barnet, ud fra barnets behov under hele anbringelsen. Ex. at forældrene støttes af en § 54 - støtteperson.
• Vi ved det virker, når der arbejdes ud fra en revideret handleplan, der sikre at alle arbejder ud fra et fælles mål for barnets udvikling og trivsel.
• Vi ved det har en betydning, at sikre plejefamiliernes ansættelsesvilkår for at undgå afbrudte anbringelser.
• Vi ved det virker, når plejefamilien tilbydes den rigtige uddannelse og modtager supervision gennem hele anbringelsen.
• Vi ved det virker, når plejebarnet efter anbringelsen stadig har en familie at vende tilbage til, for at holde jul mv.
• Vi kan se at anbringelsen virkede og nyttede noget, når barnet har klaret sig godt gennem skolen, får en uddannelse og kan klare sig på arbejdsmarkedet.
• Vi kan se at anbringelsen virkede, når plejebarnet stifter familier og får børn og ikke skal have hjælp fra kommunen.

Plejefamiliernes Landsforening foreslår tre nye geografiske centre
I PLF foreslår vi, at vi går fra 98 kommuner til tre geografiske centre, der varetager udvælgelse, uddannelse og tilsyn af plejefamilier. Økonomi i forhold til anbringelser af børn i plejefamilier, overflyttes fra kommunerne til de statslige centre.

Ved denne placering sikres, at sagsbehandlere bliver eksperter i udsatte børns behov.
Vi mener døgninstitutionsanbringelser bør ligge i en anden gren af samme afdeling i centeret.

Tilsynet med plejefamilier skal fjernes fra kommunerne, vi ønsker at sikre et bedre tilsyn, hvor større faglighed i arbejdet kommer det udsatte barn til gode.
Det forebyggende arbejde skal blive i kommunerne. Der vil der kunne sikres en bedre matchning af det enkelte barn.

Der kan ske en vurdering af de enkelte børn, og herudfra matche barnet behov. Har barnet brug for en plejefamilie eller en institutionsplads, aflastning, netværksanbringelse, udvidet dagtilbud o.lign.

Folketinget opfordres til at nedsætte en ekspertgruppe, hvor vi stiller os til rådighed med vores viden og erfaring på dette område.

Vi tillader os denne henvendelse - fordi VI VED hvad der virker.
Vi ønsker barnet i centrum, før, under og efter en anbringelse.


Venlig hilsen
Jens Vegge Bjørck
Formand for Plejefamiliernes Landsforening