Danmark i dårlig klimaform på kort og langt sigt
Aalborg Lystbådehavn med Nørresundby i baggrunden.
Foto: Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Danmark i dårlig klimaform på kort og langt sigt

National rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Danmarks vitale infrastruktur lider under klimapres - på stort set alle områder.

Danmark mangler op mod 175 mia. kr. for at kunne opretholde en ordentlig fremtids- og klimasikret infrastruktur. Værst ser det ud for vandforsyningen, de kommunale bygninger, veje og broer samt jernbanenettet. Klimaparatheden halter for stort set alle infrastrukturområder, lyder det fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

FRI udgiver i dag rapporten 'State of the Nation 2020'. Rapporten vurderer hvert fjerde år alle infrastruktursektorer i Danmark og måler på en række forskellige parametre, blandt andet den nuværende tilstand, udviklingen over tid, fremtidssikringen, det økonomiske efterslæb og som noget nyt i 2020-rapporten også bæredygtighedsaspekterne af den fysiske infrastruktur inden for transport, energi, miljø og offentlige bygninger.

En af hovedkonklusionerne er, at Danmark for første gang siden rapportens start i 2008, har oplevet en forringelse i infrastrukturen i forhold til den forrige undersøgelse. Den samlede infrastruktur har et estimeret efterslæb på op mod 175 mia. kr.

Danmark dumper klimatesten
Klima og bæredygtighed er nye analyseområder i State of the Nation 2020, og her viser rapporten, at store dele af infrastrukturen er i dårlig klimaform både på den korte og på den lange bane. På den korte bane er den udfordret i forhold til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne, hvilket senest er kommet til udtryk ved de oversvømmelser, Danmark har set i Ribe, Holstebro og Vejle som følge af et usædvanligt vådt 2019, og en rekord-varm, våd og blæsende start på 2020.

På den lange bane halser infrastrukturen også langt efter. Der er langt mellem initiativerne, der skal bringe os tættere på det bæredygtige og CO2-neutrale samfund, og som skal være med til at forhindre endnu flere ekstreme klimaforandringer i fremtiden. Det er dermed både håndteringen af de nærværende klimaudfordringer, som den danske infrastruktur dumper i, og manglen på konkrete tiltag og initiativer, der skal fremtidssikre Danmark og sikre et reelt bidrag til forebyggelse af fremtidens klimaforandringer.

Kommunale veje, broer og bygninger har det skidt
Et af de områder, hvor Danmarks infrastruktur er under pres, er på de kommunale veje, broer og bygninger. Samlet set er alle kommunale områder under niveau, og flere af dem nærmer sig kritisk tilstand som følge af øget brug og større belastning på især vejnettet og manglende midler til renovering og vedligeholdelse af bygningerne. Især de kommunale bygninger, som fx skoler, fritidshjem og rådhuse har et massivt renoveringsefterslæb.

Samlet set vurderes efterslæbet for de kommunale, regionale og statslige bygninger at være på mindst 100 mia. kr., hvoraf kommunerne tegner sig for langt størstedelen af det efterslæb, der skal indhentes for at opnå en god stand. Et eksempel på dette er folkeskolen, hvor 90 pct. af klasselokalerne er i så dårlig stand, at eleverne undervises i et indeklima, der vurderes at have en negativ effekt på børnenes indlæring. Tilstanden på de kommunale bygninger forventes at være nedadgående de kommende fire år.

I forhold til de kommunale veje og broer, vurderer rapporten, at de kommunale veje har et efterslæb på 3,9 mia. kr. Rapporten viser dog at en stor del af de kommunale veje har en restlevetid på væsentligt under det ønskede niveau. Derudover viser rapporten, at hele 3.600 af 6.500 undersøgte broer og bygningsværker har et vedligeholdelsesbehov, der kan udvikle sig til at være kritisk, hvis ikke kommunerne handler hurtigt. Trods dette er tilstanden af de kommunale veje rent faktisk forbedret, siden rapporten i 2016.

Pesticidforurening truer drikkevand
Et andet område, hvor den nye State of the Nation 2020-rapport påpeger en udfordret infrastruktur, er vores vandforsyning. Tilstanden af den danske vandforsyning er ringere i dag end for fire år siden, hvilket primært skyldes stadigt flere fund af pesticidrester i drikkevandsboringerne. Det betyder, at flere vandforsyninger akut står overfor at skulle etablere nye drikkevandsboringer og samtidig investere i bedre rensnings- og testmetoder.

Endelig er det jernbanenettet, der er en vigtig nerve i Danmark for både pendlere og godstransport, som er udfordret. Også her er den samlede vurdering, at infrastrukturen er under niveau. Selvom tog er en af de mere klimavenlige transportformer, er investeringerne i vores jernbaneinfrastruktur reduceret over de sidste fire år og tendensen viser, at faldet vil fortsætte.

Det kræver investeringer på op mod 15 mia. kr. at få udnyttet det nuværende jernbanenet til fulde. Hvis jernbanen skal kunne understøtte Danmarks klimamål og reduktionen af CO2-udledning yderligere, kan behovet for investeringer blive endnu større.

ka

Læs FRI's State of the Nation 2020.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev