Vordingborg lancerer naturprojekt på Knudshoved Odde

184 hektar skal beriges med vandhuller, vådområder, blomstrende bakker, græsning med vilde heste og kreaturer samt publikumsfaciliteter.

VORDINGBORG: Vordingborg Kommune har netop fået tilsagn fra EU om økonomisk støtte til et meget omfattende naturprojekt på Knudshoved Odde. Projektet, som har et samlet budget på 38.100.000 kr., vil medføre, at der bliver skabt et nyt 184 hektar stort naturområde med vandhuller, større vådområder med yngle-øer til sjældne fugle samt enge og blomstrende bakker med græsning af galloway-kreaturer og vildheste.

Sammen med den eksisterende unikke natur på spidsen af Knudshoved bliver det nye samlede naturområde på over 280 hektar. Projektet tilgodeser en lang række paddearter, herunder især den sjældne klokkefrø, og flere af de fuglearter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte igennem EU’s naturbeskyttelsesnetværk, Natura 2000.

Borgmester Mikael Smed (S) er begejstret for, at EU har godkendt det store naturprojekt og valgt at støtte det med et så stort beløb sammen med Miljøstyrelsen.

Unikt naturområde
- Den store opbakning, vi har fået fra EU og Miljøstyrelsen, viser, hvor vigtigt det her projekt er. Vi får nu etableret et unikt naturområde på et i forvejen unikt sted. Det er et stort skridt i den rigtige retning mod at gøre Vordingborg til en grønnere kommune og samtidig gøre en forskel for biodiversiteten og de mange truede arter i området, siger Mikael Smed.

Miljøstyrelsen er en af tre partnere i projektet og skal blandt andet stå for 'før og efter'-overvågningen af padder og naturtyper. Derudover medfinansierer Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet en stor del af projektet som en del af implementering af Natura 2000-målsætningerne for området.

- Vi er glade for at støtte dette projekt, der er med til at sikre implementeringen af EU’s naturbeskyttelsesinitiativer og fordi projektet er med til at klimasikre levestederne for den truede klokkefrø, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Søren Oldenburg.

MG

Fakta 

  • Klokkefrøen på Knudshoved er truet fordi dens yngle-vandhuller ødelægges af saltvand som følge af hyppigere havvandsstigninger. I projektet etableres derfor 25 klimasikre vandhuller på højbundsjorden i området.
  • Projektet tilgodeser også arter som strandtudse, grønbroget tudse, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander og markfirben.
  • Fuglearter som klyde, terner, rødrygget tornskade og spidsand tilgodeses også i projektet. Derudover etableres der over 100 hektar nye naturtyper som overdrev, strandenge og ferske enge.
  • Udover Miljøstyrelsen er Amphi Consult Sjælland og den tyske naturfond Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein partner i projektet. Amphi Consult Sjælland primært stå for biologisk rådgivning arbejde med projektets opdræts- og udsætningsprogram for padder og krybdyr. Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med indsatser i Schleswig og sikrer international erfaringsudveklsing i projektet.
  • EU’s LIFE pulje bidrager med knap 23 mio. kr. og  Miljø- og Fødevareministeriet ved Miljøstyrelsen med cirka 13 mio. kr. Amphi Consult Sjælland og projektets tyske partner Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med knap 1,4 mio. kr. og Vordingborg Kommune med 375.000 kr.
  • En væsentlig del af projektsummen går til Rosenfeldt Gods for at opgive dyrkningsretten på landbrugsarealerne. Godset beholder ejerskabet af jorden. En tinglyst klausul sikrer, at arealet permanent overgår til naturformål. Den øvrige projektsum går til bl.a. anlægsarbejder, indkøb af dyr m.m., publikumsfaciliteter, projektadministration m.m.
  • Projektet gennemføres fra 1. september 2019 til 31. december 2023.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev