'Udviklingsperspektiv for arbejdsevne' er nøgleord for at stå fast på ressourceforløb

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen bruger seks konkrete sager som rettesnor for fortolkningen af nye regler fra 2018.

Justeringer af et par paragraffer i lovene om aktiv beskæftigelsesindsats og social pension har fået Ankestyrelsen til at kassere to tidligere principafgørelser truffet efter de gamle regler og til gengæld træffe en ny for at afklare, hvornår de nye bestemmelser om udviklingsperspektiv i arbejdsevne er relevante for førtidspension eller ikke-førtidspension uden forudgående ressourceforløb.

Styrelsen har samlet seks klager over ikke-tilkendelse af førtidspension og behandlet dem samlet. I fire af sagerne underkender Ankestyrelsen de pågældende kommuner, en sag hjemvises til fornyet behandling, og i en sag får kommunen medhold i sit nej. Tilsammen tjener afgørelserne som rettesnor for fremtidige afgørelser i førtidspensionssager i alle kommuner.

  • En under 40-årig med medfødte alkoholskader og en intelligenskvotient på 62 skal fritages for ressourceforløb og tilbydes førtidspension, fordi det efter diverse tilbud står klart, at det er 'helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger'.
  • En anden under 40 år med en intelligenskvotient på 49 og en funktionsniveau svarende til højst en 12-13-årig skal også fritages for ressourceforløb og tilbydes førtidspension. Foruden underkendelse af sin afgørelse får kommunen også kritik af en utilstrækkelig sagsbehandling med overskridelse af frister og brug af forkerte/forældede regler.
  • En person i 50'erne med ekstremt dårligt helbred efter at have været storryger siden ni års alderen og været alkoholmisbruger siden 18 års alderen skal fritages for yderligere dokumentationskrav og tilbydes førtidspension.
  • En person med konstant angst og lejlighedsvis panikangst hvor 'ingen form for hensyn vil være tilstrækkelig til at (...) bestride nogen form for erhverv' skal fritages for ressourceforløb og tilbydes førtidspension. Det indgår i afgørelsen, at deltagelse i arbejdsafklarende forløb kan forværre angsttilstanden.

I alle de fire afgørelser er nøgleordene, at der ikke er 'et udviklingsperspektiv for arbejdsevnen', hvilket netop er det begreb, der er kommet ind med sidste års lovændringer.

  • Den femte sag hjemvises af samme grund til ny behandling i kommunen, fordi Ankestyrelsen er i tvivl om der er et udviklingsperspektiv eller ej, men konstaterer, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at der er.
  • I den sjette og sidste af principafgørelsens sager tilslutter Ankestyrelsen kommunens afvisning af førtidspension til en person med kroniske smerter efter en arbejdsulykke. Begrundelsen er her, at der kun er sket afklaring indefor et enkelt fag, og at der skal afprøves flere, før man kan afvise et muligt udviklingsperspektiv.

Ankestyrelsen oplyser i sagsgennemgangen, at der var enighed om afgørelserne i alle seks konkrete sager undtagen én. I sagen om den tobaks- og alkoholskadede mand i 50'erne mente en af styrelsens sagsbehandlere, at mulighederne for forbedring af arbejdsevnen ikke var undersøgt til bunds, men flertallet traf afgørelsen som anført.

 

Se princiafgørelsen

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt