Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg: Lad vejforbindelsen over Storstrømsbroen bestå

En trafikanalyse viser, at vej mellem Sydsjælland og Nordfalster er et vigtigt bindeled. Banedanmark overvejer at sløjfe forbindelsen
22. MAR 2012 15.35

VORDINGBORG: Storstrømsbroen står overfor en gennemgribende renovering. I den forbindelse er Banedanmark gået i gang med at kortlægge de forskellige muligheder for broens fremtid. Et af forslagene er, at sløjfe vejforbindelsen, så Storstrømsbroen udelukkende bliver en togbro.

Men en trafikanalyse fra Grontmij viser, at den løsning vil have alvorlige konsekvenser for den lokale trafik mellem Sydsjælland og Nordfalster, for broen havde en daglig trafik på til 4900 køretøjer i 2010. Det svarer til små 20 pct. af den totale daglige biltrafik over Storstrømmen.

Størstedelen af biltrafikken på cirka 65 pct. udgør pendling mellem bolig og arbejde. Herefter følger erhvervstrafik, der udgør cirka 20 pct. samt fritidstrafik på de resterende 15 pct.

- En nedlæggelse af vejforbindelsen vil få konsekvenser for virksomhedernes lokale og regionale varetransport, medarbejdere og borgeres pendlingsmuligheder, handelen i Vordingborg by og for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække unge studerende på begge sider af Storstrømmen. Al snak om en fremtidig Storstrømsbro uden vejbaner vil være helt uacceptabelt for Vordingborg Kommune samt for Sydsjælland og Falster, da en sådan løsning vil forværre tilgængeligheden til og fra Vordingborg Kommune og Falster og dermed forværre vores fremtidige muligheder for at skabe vækst og udvikling i vores del af landet. Jeg forventer, at regeringen og Folketinget er opmærksomme på denne problematik og naturligvis ikke vil bidrage til at forværre vækstbetingelserne på Sydsjælland og Falster, som er helt afhængige af en god infrastruktur, siger Henrik Holmer (S), borgmester i Vordingborg Kommune.

Det er forventningen at Banedanmarks undersøgelser af løsningsmulighederne for Storstrømsbroen bliver afsluttet i juni 2012, hvor der samtidig vil blive peget på den løsningsmulighed der bedst fremtidssikrer jernbanen, ikke mindst i lyset af åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 2020.

- Som jeg ser det, er det kun den løsningsmulighed, hvor en ny broforbindelse får to jernbanespor og to vejbaner, der vil fremtidssikre trafikafviklingen over Storstrømmen på internationalt, nationalt og regionalt niveau. Det, forventer jeg også, vil blive resultatet af de igangværende undersøgelser, siger Henrik Holmer.

Fakta:
Banedanmark arbejder i øjeblikket på fem løsningsmuligheder for en fremtidig Storstrømsbro, hvoraf kun tre af de mulige løsninger tager højde for fremtidig biltrafik over Storstrømsbroen. Dette skyldes, at der især er fokus på at sikre en sikker togtrafik i forbindelse med den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Vordingborg Kommune har bedt Grontmij undersøge, hvilke lokaløkonomiske effekter de fem løsningsmuligheder for Storstrømsbroen vil have på områderne: erhvervsudvikling, turisme og bosætning. De endelige resultater af analyserne vil foreligge i maj 2012.

Analysen fra Grontmij viser, at der i 2010 dagligt var 25.900 køretøjer (årsdøgnstrafik) som krydsede Storstrømmen. Af disse kørte de 21.000 køretøjer på Farøbroerne mens 4.900 køretøjer kørte på Storstrømsbroen.

lcl