Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Transportsektoren bør også få NOx-afgift

FINANSLOVEN RenoSam-formand advarer om at en femdobbelt NOx-afgift kan give klimamæssigt bagslag, når det bliver billigere at brænde dansk affald af i udlandet
10. NOV 2011 10.21

- I sit forslag til Finanslov foreslår Regeringen at femdoble NOx-afgiften. Men forslaget rammer ikke de ellers fornuftige miljømæssige mål om at mindske udledningen af NOx i de sektorer, hvor udledningen er højest, siger Mads Jakobsen (SF), formand for RenoSam, de kommunale affaldsselskabers forening.

Der er endvidere en væsentlig risiko for, at den fremsatte afgiftsforhøjelse vil give klimamæssigt bagslag. Det forklarer RenoSam på den måde, at de danske affaldsforbrændingsanlægs konkurrencesituation overfor udlandet forværres. På grund af afgiftsforhøjelsen vil det blive billigere at brænde dansk affald i udlandet i stedet for i Danmark.

Det er kritisk, idet ca. 20 pct. af al fjernvarme i Danmark er produceret på baggrund af affald. Hvis affaldsbrændslet forsvinder, skal vi producere fjernvarme på andre brændsler så som kul, olie og gas. Brændsler, der indeholder væsentligt mere CO2 end affald.

- Afgiftsforhøjelsen kan betyde, at vi kommer til at miste nogle af de gode og hovedsageligt CO2-neutrale energi ressourcer, vi har til rådighed, og i stedet skal til at importere noget andet og mere CO2-belastende brændsel. Det er et dårligt bytte, siger Mads Jakobsen.

Rammer skævt
Den foreslåede NOx afgift, der udelukkende foreslås pålagt energiproduktion og ikke brændeovne eller transport, rammer forbi.

- Transportsektoren står for ca. 60 pct. af NOx udledningen i Danmark. Hvis regeringens hensigt er, at afgiften skal reducere NOx udledning, er det derfor helt afgørende, at transportsektoren også omfattes af afgiften, påpeger Mads Jakobsen.
RenoSam peger ligesom Dansk Fjernvarme endvidere på, at en afgift, der alene fordyrer den kollektive produktion af varme og el, og som samtidig friholder individuelle brændeovne, risikerer at ramme skævt.

- Afgiften kan betyde, at danskerne vil skrue ned for fjernvarmen og samtidig fyre op i brændeovnene. Udledning af NOx fra affaldsforbrændingsanlæggene er på grund af effektiv røggasrensning væsentligt mindre end udledningen af NOx fra brændeovne. En bevægelse væk fra kollektiv varmeforsyning til individuel opvarmning med eksempelvis brændeovne vil således ikke formindske udledningen af NOx, snarere tværtimod, slutter Mads Jakobsen.

Miljøminister Ida Auken har tidligere til DR Nyheder udtalt, at bilister dog ikke slipper for at betale mere på sigt:

- Vi arbejder med at oprette ren-luft-zoner i de større byer, og her vil vi også kigge på NOx-forurening.

Hun forventer, at afgifterne vil indbringe 600 millioner kroner om året til statskassen.
I Regeringens finanslovsforslag foreslås det, at NOX-afgiften femdobles fra 5,2 kroner pr. kilo NOX til 25 kroner pr. kilo.

En forøgelsen af NOx afgiften i den foreliggende form forværrer de danske forbrændingsanlægs konkurrenceevne med ca. 80-90 mio. kr. årligt.


NOx er en betegnelse for summen af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2). NOx kan resultere i syreregn (HNO3) og overgødskning af næringsfattige økosystemer.
Kravene til NOx gælder koncentrationen af NO2 i gadeplan.

Ca. 80 pct. af den NO2, der måles i luften langs trafikerede gader, stammer fra lokal trafik. Derfor er reduktion i trafikkens emissioner en væsentlig faktor, når NO2 koncentrationen skal reduceres.


RenoSam er foreningen af kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber. RenoSams 43 medlemmer står for håndteringen af affald overfor ca. 3,6 mio. borgere i 72 kommuner.