Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regeringen lukker udskældt it-system i politiet

CSC's stærkt forsinkede sagsbehandlingssystem POLSAG kostede over 400 mio. kr., men kom aldrig til at virke tilfredsstillende
3. FEB 2012 9.54

Regeringen har besluttet at opgive det omstridte sagsbehandlingssystem til politiet (POLSAG), som har været undervejs siden 2003. På baggrund af en netop afsluttet omfattende ekstern undersøgelse tror regeringen og politiet ikke på, at POLSAG nogensinde kommer til at virke i praksis. Projektet har allerede kostet i størrelsesordenen en halv milliard kroner, og regeringen sætter nu foden ned, så statens tab på POLSAG ikke bliver endnu større.

Justitsminister Morten Bødskov (S) udtaler:

- Det er en meget tung og alvorlig beslutning at lukke et så stort og langvarigt it-projekt. Men når regeringen har truffet beslutningen, er det fordi, det samlet set er det rigtige og økonomisk mest ansvarlige at gøre.

- Vi vil ikke kaste flere gode penge efter dårlige, og vi vil ikke spille hasard med politiets betjening af borgerne ved at rulle et system ud i dansk politi, som vi ikke tror på kommer til at virke i praksis.

- Det er dybt frustrerende at måtte opgive et projekt, der er brugt så meget tid og så mange penge på; ikke mindst i den økonomiske situation vi står i nu. Men vi må desværre se i øjnene, at statens tab på projektet vil blive endnu større, hvis vi ikke siger stop nu.

- Jeg ved, at Rigsrevisionen forventes at indlede en undersøgelse af projektets forløb. Det vil efter min opfattelse være helt naturligt og det eneste rigtige at få en grundig afdækning og vurdering af projektet fra start til slut. For en beslutning om at skrotte et så stort og langvarigt it-projekt må nødvendigvis ledsages af stor selvransagelse både hos leverandøren og hos kunden.

Det er en høj prioritet for regeringen nu at få moderniseringen og digitaliseringen af politiets arbejde tilbage på rette spor med et nyt og tidssvarende it-system.

Baggrund - fra Justitsministeriet
Der blev i foråret 2011 iværksat en ekstern undersøgelse af bl.a. POLSAGs økonomi og risici. Undersøgelsen har været organiseret i en styregruppe med næstformanden for Statens IT-projektråd, Birgit Nørgaard, som formand og med deltagelse af repræsentanter fra Rigspolitiet, Justitsministeriet og Finansministeriet. Der er i den forbindelse blevet gennemført dybdegående tekniske reviews af et it-konsulentfirma.

Den eksterne undersøgelse blev afsluttet i starten af januar 2012 med en klar anbefaling om, at arbejdet med POLSAG stoppes.

På baggrund af den eksterne undersøgelse er regeringen efter grundige overvejelser nået til samme konklusion. Regeringen tror således ikke på, at POLSAG-systemet kommer til at fungere i praksis.

Regeringen har derfor i denne uge ved fortroligt aktstykke anmodet Folketingets Finansudvalg om tilslutning til at opgive POLSAG-projektet. Med Finansudvalgets tiltræden vil Rigspolitiet sammen med Kammeradvokaten kunne indlede drøftelser med leverandøren CSC om samarbejdets ophør.

Formålet med POLSAG-projektet var at udvikle et nyt sagsbehandlingssystem til politiet, som skulle være med til at sikre borgerne en bedre og mere effektiv politibetjening. Systemet skulle være et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem, som kunne understøtte arbejdet i de store politikredse. Systemet skulle samtidig give mulighed for at etablere digital dataudveksling med bl.a. domstolene og mulighed for internetbaseret selvbetjening for borgerne.

POLSAG har været undervejs siden 2003. Med flerårsaftalen for politiet for 2004-2006 blev der iværksat et samlet moderniseringsprogram for politiets it-systemer. Moderniseringsprogrammet omfattede bl.a. udskiftning af politiets nuværende sagsbehandlingssystem, POLSAS.

Ved aktstykke af 16. maj 2007 tiltrådte Finansudvalget, at Rigspolitiet kunne indgå aftale med CSC om levering af POLSAG. Den samlede anskaffelses- og udviklingsudgift blev skønnet til at udgøre 221 mio. kr.

I september 2008 godkendte Rigspolitiet den samlede systemdesigndokumentation for POLSAG. Den efterfølgende udviklingsfase blev herefter igangsat som planlagt, men CSC havde vanskeligt ved at opfylde de fastsatte milepæle i forhold til leverancer til kundetest. Senere i efteråret 2008 orienterede CSC herefter Rigspolitiet om, at der forventedes en forsinkelse med leveringen af POLSAG på ca. 4 måneder.

På den baggrund og i lyset af de problemer, som CSC havde haft med at sikre de fornødne leverancer i programmet, besluttede Rigspolitiet herefter at gennemføre et eksternt konsulentreview af det samlede POLSAG-projekt. I reviewet fra 2009 vurderede konsulentfirmaet bl.a., at CSC ville være i stand til at levere et system, der opfylder de kvalitetskrav, som er fastsat i kontrakten, og at POLSAG ville indeholde den forudsatte funktionalitet.

Rigspolitiet gennemførte samtidig forhandlinger med CSC om en samlet replanlægning af POLSAG-projektet, der omfattede den skønnede forsinkelse med leveringen. Der blev i den forbindelse udarbejdet en revideret plan for færdiggørelsen af POLSAG. Denne reviderede plan betød, at implementeringen af POLSAG i landets politikredse ville blive forsinket med ca. 2 år. Der blev ligeledes gennemført en rebudgettering, hvorefter de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af POLSAG blev skønnet til at udgøre 405,5 mio. kr. I december 2010 forelagde den daværende regering derefter et aktstykke med anmodning om videreførelse af anskaffelsen af POLSAG, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte.

POLSAG blev samtidig sat i pilotdrift ved Bornholms Politi.

I lyset af den samlede fordyrelse og de risici, der fortsat sås at være ved POLSAG-projektet, blev der i foråret 2011 iværksat den eksterne undersøgelse, som foreligger nu, og som danner grundlag for regeringens beslutning om at lukke POLSAG.

Erfaringerne fra de senere års større it-projekter i staten har ført til nye, strammere regler håndteringen af statslige it-projekter. POLSAG er et eksempel på et af de it-projekter, som blev sat i søen i en tid, hvor man ikke havde den erfaring og viden, som har ført til de nye regler og etablering af Statens IT-projektråd med eksperter fra både private og offentlige virksomheder. I dag kan større statslige it-projekter derfor først iværksættes efter Statens IT-projektråds grundige vurdering af projektets risikoprofil.