Odense underkendt: Må ikke tillade byggeri nær åen

En kommunal dispensation til at bygge syv parcelhuse inden for åbeskyttelseslinjen er blevet bremset af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
29. JAN 2019 11.47

ODENSE: I maj 2018 valgte Odense Kommune at dispensere og gav en lokal investor lov til at bygge syv enfamilieshuse med carporte inden for åbeskyttelseslinjen ved Odense Å. Den afgørelse har Miljø- og Fødevareklagenævnet nu ændret.

Ejendommen, der er på 7.394 kvadratmeter, ligger som en grøn bræmme ned til Odense Å, der løber både vest og nord om ejendommen og er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

En del af ejendommen er også omfattet af fredningen af Odense Ådal, men husene skulle dog ikke opføres i det fredede område. Odense Å og store arealer langs åløbet sydvest for ejendommen er omfattet af et Natura 2000 Habitatområde.

Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen blandt andet er udpeget som større sammenhængende landskab, bevaringsværdigt landskab og specifikt geologisk bevaringsværdigt område.

Levesteder for dyr og planter tilgodeset
I sin dispensation vurderede kommunen ikke, at nybyggeriet ville påvirke området i negativ retning og holdt sig til, at arealet i kommuneplanen er udlagt til boligområde, og at det ligger i yderkanten af et område med overvejende tæt bebyggelse og karakter af boligområde.

Efter kommunens opfattelse er der dermed tale om bebyggelsesmæssig naturlig 'huludfyldning' i byzone, der medvirker til en hensigtsmæssig overgang mellem byzone og landzone.

Et argument for at tillade byggeriet var også, at Odense Å løber tværs gennem Odense, og at en væsentlig del af den eksisterende og nyere bebyggelse ligger inden for åbeskyttelseslinjen.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening klagede over dispensationen og har nu altså fået medhold.

Klagenævnet har lagt vægt på, at ejendommen i dag er helt ubebygget, og at et byggeri vil ændre karakteren af området og forringe værdien og oplevelsen af åen som landskabselement. Derudover vil det indskrænke det grønne areal langs åen og risikere at påvirke spredningskorridorer og levesteder for dyr og planter langs åen negativt.

Nævnet har endvidere tillagt det vægt, at en dispensation vil kunne få betydning for fremtidige lignende sager om større boligbyggeri mv. på andre sparsomt eller ubebyggede ånære arealer.

Se afgørelsen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt