Efter Thyborøn-fundene:
Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand

Nu opfordres kommunerne til at tjekke badevand ved kysterne for PFAS.

I juli foretager Miljøstyrelsen målinger for PFAS i havvand for at undersøge forekomsten af PFAS langs kysterne. Undersøgelsen igangsættes på baggrund af resultaterne af kildeopsporing for PFAS i området ved Thyborøn, hvor der er konstateret indhold af PFAS i havvand, oplyser styrelsen.

De fundne koncentrationer ved kysten i Lemvig Kommune kan indikere overskridelse af det generelle miljøkvalitetskrav for PFOS i marint overfladevand, men ikke den vejledende grænseværdi for badevand.

Miljøstyrelsen vil henover sommeren indsamle prøver af havvand på 50 lokaliteter langs de danske kyster. Undersøgelsen har til formål at afdække, om forekomsten af PFAS er en lokal udfordring, eller om der er tale om en mere udbredt forurening i kystvandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Miljøstyrelsen vurderet, at badevand, der indeholder under 20 x drikkevandskvalitetskriteriet for PFAS, umiddelbart ikke vil udgøre en sundhedsrisiko for badende under danske forhold.  

Sideløbende med undersøgelsen af havvand vil Miljøstyrelsen udsende brev til kommunerne, der i forvejen tager løbende prøver af badevandskvaliteten, med opfordring til også at inkludere undersøgelse for PFAS.

ka