Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Mere inddragelse af familie og netværk virker
Særlig tilbud om tæt opfølgning og udvidet vejledning umiddelbart efter psykologiske vurderinger eller psykiatriske udredninger bliver fremhævet i Holstebro-projektet.
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix.

Mere inddragelse af familie og netværk virker

Forældrene i et socialt forebyggende projekt i Holstebro oplevede, at indsatser inden for hjemmets fire vægge havde særlig god og langvarig effekt.
19. APR 2021 9.45

HOLSTEBRO: I projektet "På Forkant" har Holstebro Kommune gennem tre år arbejdet med tidlige forebyggende indsatser hos 870 sårbare og udsatte børn og unge, som nu oplever øget psykisk og social trivsel som resultat af forskellige aktiviteter, oplyser kommunen.
 
Der er lokalt arbejdet med 12 forskellige udviklingsindsatser til at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge for at modvirke, at flere får behov for en specialiseret indsats senere i livet. Projektet har primært fokus på børn og unge inden for det såkaldte almenområde. 

Projektets aktiviteter er fleksible og lettilgængelige indsatser, der i høj grad inddrager familien og netværket tæt på barnets hverdagsliv: 

Der har i projektperioden været fokus på fx intervention og støtte til forældre med børn i adfærdsvanskeligheder, metoder til at hjælpe ængstelige børn eller adgang til ekspertviden om tidligt fødte børn. Der har været samtalegrupper for børn, som har forældre med psykiske problemer. Der har været hjælp til børn med hjerneskade, triste og angste børn, småbørn med sprogvanskeligheder eller elever med problematisk skolefravær. 

Særligt to indsatser bliver fremhævet i evalueringen. Det er rådgivning og faglig sparring til forældre og pædagoger i dagtilbud, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Og det er et tilbud om tæt opfølgning og udvidet vejledning umiddelbart efter psykologiske vurderinger eller psykiatriske udredninger. 

- Projektets evaluering og målinger indikerer, at vi i Holstebro Kommune er lykkedes rigtig godt med at nedbringe mistrivsel i målgruppen gennem forskellige tidlige indsatser. Mange børn og unge har rykket sig i en markant positiv retning væk fra vanskeligheder til et mere 'normalt' område. Resultaterne viser, at det kan betale sig at sætte tidligt ind i dagtilbud, skole eller derhjemme, og dermed undgå at igangsætte et specialiseret tilbud. Så projektet viser, at det er godt at være på forkant, siger Torben Gudiksen (R), der er formand for Børne- og Familieudvalget. 

Konkrete værktøjer i hverdagen

I tilbagemeldingen fra forældre og fagpersoner var der flere forhold, som øgede udbyttet af indsatserne. 

Det var fx, når indsatserne tog fælles afsæt i barnets hverdag og kontekst, og når der blev tilbudt rådgivningsforløb med helt konkrete anbefalinger og værktøjer til brug i dagligdagen. Forældrene oplevede, at indsatser inden for hjemmets fire vægge havde særlig god og langvarig effekt. Og fagpersoner fremhævede de mange fordele i hurtige og lettilgængelige indsatser, hvor der var mulighed for faglig sparring. 

Projektets erfaringer har sat streg under ambitionen om at arbejde mere helhedsorienteret med tværfaglige indsatser, fx på tværs af Sundhedsplejen, Familiesektionen og Videncentret. Det er med til at udvikle en fælles faglig retning og systematisk opmærksomhed på børns trivsel og udvikling.

Projektet til 10 mio. kr. har været del af Socialstyrelsens satspuljeprojekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR", som i Holstebro Kommune er forankret i Videncentret under Børn og Unge. 

ka