Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lolland sat på plads i affalds-sag

Lolland kunne ikke uden videre tvinge en gruppe sommerhusejere ind under den kommunale renovations-ordning, har Statsforvaltningen afgjort

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

LOLLAND:
752 sommerhusejere på Lolland har vundet - i hvert fald for en tid - i en sag mod Lolland Kommune. Kommunen har af Statsforvaltningen fået besked på, at den ikke uden videre kunne tilbagekalde en dispensation til at have en egen ordning for dagrenovation, som sommerhusejerne tidligere har fået af daværende Rødby Kommune.

Sommerhusejerne fik i 2000 dispensation fra den kommunale dagrenovations-ordning og organiserede selv sin egen ordning. Betingelserne var blot, at der skulle tømmes skraldespande i samme omfang som tidligere, at sommerhusejerne betalte for brug af den kommmunale genbrugsplads, at det hele foregik miljømæssigt forsvarligt og at mængderne blev indberettet årligt til kommunen.

Med en simpel mail meddelte den kommunale forvaltning i september 2008, at dispensationen var tilbagekaldt og at det derfor nu var den kommunale renovationsordning der var gældende fra februar 2009, hvor grundejerforeningens kontrakt med et privat firma udløb.

Havde lige forlænget kontrakt

Det var sommehusejerne langt fra tilfredse med. Dels havde grundejerforeningen netop forlænget en kontrakt med det private renovationsfirma med fem år. Og dels ville det betyde en kraftig prisstigning for renovationen. Hver enkelt sommerhusejers udgifter ville stige fra 969 kr om året til 4.290 kr. -  altså en mere end firedobling. Kommunen reducerede dog senere prisen betragteligt.

Grundejerforeningen hyrede en advokat, der bl.a. indvendte, at sådan en tilbagekaldelse af en lovlig meddelt dispensation er 'at betragte som en selvstændig forvaltningsakt, og at de sædvanlige regler for behandlingen af konkrete sager i den offentlige forvaltning ikke er overholdt, herunder reglerne om offentliggørelse, partshøring, begrundelse, klagevejledning mv.'

Advokaten havde yderligere en række indvendinger mod kommunens haldlemåde, bl.a. at en sådan beslutning kræver en helhedssvurdering og at der skal meget tungtvejende grunde til at foretage et så indgribende skridt i forhold til en gruppe borgere.

Advokaten skrev bl.a. at: '...Der er fra kommunen ikke blevet anført offentlige interesser/hensyn.' Og 'At en tilbagekaldelse ud fra betragtninger om indgrebets intensitet må kræve, at der foreligger særdeles tungtvejende offentlige hensyn.'

Mangler ordentlig begrundelse
Sagen går sin gang. Byrådet har givet forvaltningen bemyndigelse til at håndere sagen og der skrives frem og tilbage mellem kommune, advokat og grundejerforening. Statsforvaltningens afgørelse med redegørelse for sagens indhold og forløb fylder 26 sider.

Kommunen sætter et foreløbigt punktum, da først teknik- og miljøudvalg og derefter byråd fastholder, at dispensationen er trukket tilbage og sommerhusområdet omfattet af den kommunale renovationsordning.  

Nu er sagen endt med, at sommerhusejerne og deres advokat har nu fået - i hvert fald delvis - medhold i deres klage. Statsforvaltningen for Sjælland skriver i sin 12 sider lange vurdering og afgørelse konkluderende:

'Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Lolland Kommune ikke har truffet en lovlig afgørelse om at tilbagekalde en tidligere meddelt dispensation. Kommunen ses ikke at have foretaget den konkrete afvejning af de forskellige hensyn, som forudsættes ved vurderingen af, om der kan ske tilbagekaldelse. Det er samtidig statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har iagttaget de formelle krav til begrundelse.'

Det er med andre ord 'en ommer'.