Klimatilpasning og kulturarv går hånd i hånd i Holstebro
Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, og sporene af de gamle grundmure og grave er placeret ved Tvis Møllevej tæt på Vandkraftsøen.
Foto: Holstebro Kommune

Klimatilpasning og kulturarv går hånd i hånd i Holstebro

Slots- og Kulturstyrelsen og Holstebro Kommune har indgået en aftale om sikring af Tvis Kloster, hvis det planlagte klimatilpasningsprojekt af Storå påvirker kulturmiljøet omkring ruinen.

HOLSTEBRO: Når regnen falder, og vandet stiger voldsomt i Storå, skal et klimatilpasningsprojekt med sluser og dæmninger holde vandmasserne tilbage fra at oversvømme i Holstebro midtby. Det øger til gengæld risikoen for, at det fredede Tvis Kloster ved Vandkraftsøen uden for byen bliver ekstra påvirket af søvand hvert 25. år.

Kommunen og staten er blevet enige om en løsning med tilsyn og afrapportering, der overvåger tilstanden af det kulturhistoriske minde ved højvande i Vandkraftsøen. På den måde kan kommunen sætte ind med ekstra sikring, hvis risikoen for påvirkningen mod forventning bliver større.

Overvågningen af den gamle klosterruin kommer også til at bidrage med ny viden om naturlige processer i grundvandsspejlet for vådeområder med historiske bygningsfundamenter og grave.

Slots- og Kulturstyrelsen og Holstebro Museum har lavet prøvegravninger, undersøgt tilstanden i gravene og vurderet påvirkningen fra det planlagte klimasikringsprojekt.

Undersøgelserne viser, at området er meget vådt i forvejen, og grundvandet står højt. Derfor vil klimatilpasningsprojektet kun merpåvirke Tvis Kloster hvert 25. år, lyder vurderingen.

Risikoen for påvirkning med bølger og erosion ved oversvømmelse af området er også meget lille. For det er kun én gang hvert hundrede år, det bliver nødvendigt at fylde Vandkraftsøen helt op til et nivaeu, hvor det kommer i kontakt med det fredede klosterområde.

En god aftale for både by og kloster
Torben Mølgaard, der er chef for Natur og Miljø i Holstebro Kommune med ansvar for klimatilpasning af Storå, glæder sig over aftalen og den gode dialog med Slots- og Kulturstyrelsen:

- Det har været en vigtig brik at få på plads i projektet. Vi ved nu, at når vi bruger Vandkraftsøen til opmagasinering for at beskytte Holstebro midtby mod oversvømmelser, så indebærer det ikke en væsentlig risiko for kulturarven ved Tvis Kloster, som vi også gerne vil passe på, da det er et centralt sted i Holstebros historie. Og med overvågningen har vi et forspring, hvis klimasituationen bliver værre end beregnet.

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen glæder sig også over, at der nu er fundet en løsning, som giver god mening for både byen og den vigtige fredning ved Tvis Kloster:

- Klimaforandringer kan også være en trussel mod kulturarven, og derfor er det også et område, som vi holder et skarpt øje med i Slots- og Kulturstyrelsen. I denne sag har vi fået en god dokumentation og sikkerhed for, at kulturarven i området ikke lider overlast, og vi vil fremover sammen med kommunen tjekke, om forudsætningerne holder, når klimatilpasningsanlægget tages i brug.

Naturen i ådalen bliver også våd en sjælden gang
Risikoen for påvirkning af Tvis Kloster er behandlet i forbindelse med en VVM-redegørelse for klimatilpasningsprojektet. Kommunen forventer, at selve VVM-tilladelsen bliver godkendt i løbet af vinteren, så projekteringen af anlægget kan komme i gang.

Inden dette kan ske, holder kommunen et møde med Danmarks Naturfredningsforening for at finde ud af, hvordan kommunen kan 'kompensere' for den natur i ådalen, som bliver påvirket, når vandet i få dage holdes tilbage i ådalen øst for Mejrup ved motorvejen. Torben Mølgaard forventer, at der også her kan findes fælles fodslag om vilkårene:

- Når vi skal bremse en vandmængde, der svarer til fire gange Vandkraftsøen for at beskytte værdier for fire mia. kr. i Holstebro by, så er det ikke nok med små indgreb som at slå lidt ekstra grøde eller uddybe Storå hist og pist. Vi undgår ikke, at der opstår nogen påvirkninger. Men vi har lagt os i selen for at finde en løsning, som påvirker naturen mindst muligt. Ligesom vi har opnået en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen, tænker jeg også, at vi kan blive enige med DN om, hvilke tiltag vi skal indarbejde i VVM-tilladelsen, som kompensation for den natur, vi en sjælden gang kommer til at påvirke, når anlægget er i brug. Herefter kan vi gå i gang.

Klimaudfordringen med oversvømmelser af Holstebro by har en sådan størrelse, at det er udpeget på EU-niveau, at kommunen skal finde en løsning på problematikken.
 
Byrådet har vedtaget kommuneplan og lokalplaner for klimatilpasningsprojektet, så det planmæssige grundlag er på plads for de tre delelementer: En lav mur langs Vigen i midtbyen af Holstebro, forstærkning af dæmning og ny sluse i vandkraftsøen samt ny dæmning i Storådalen ved motorvejsbroen oven for Vandkraftsøen.
 
Når VVM-tilladelsen er meddelt i løbet af vinteren, går projekteringen i gang, og der skal gennemføres udbud af opgaven, således at anlægsarbejdet kan igangsættes i slutningen af 2020 eller begyndelsen af 2021.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt