Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jo mere bureaukrati og topstyring desto bedre

DEBAT Om en fuldstændig vanvittig udmøntning af ny pulje til landdistriktsprojekter i kommuner og regioner

Af Steffen Damsgaard

Jo mere bureaukrati og topstyring desto bedre. Sådan skulle man tro, at Region Midt og kommunerne har tænkt, da de udarbejdede administrationsmodellen for en ny pulje fra Fødevareministeriet, der er målrettet landdistriktsprojekter i kommuner og regioner.

Jeg er dybt rystet over, hvor kompliceret man har lavet udformningen af programmet i Region Midts område. Jeg ved ikke, om det er Region Midt, kommunerne eller FødevareErhverv, der kræver, at ordningen skal være så bureaukratisk, eller hvor det er gået galt, men det her lyder fuldstændig vanvittigt.

Sagsgangen er som følger:

1. Ansøger sender en projektansøgning til Region Midt, som behandler projektansøgningen og afgør om Region Midt (Vækstforum) vil give tilskud.
2. Derefter sender Region Midt projektansøgningen videre til den/de kommuner, hvori projektet er geografisk forankret, som skal afgøre, om de vil give kommunal medfinansiering. Derefter sendes projektansøgningen retur til Region Midt.
3. Derefter sender Region Midt projektansøgningen videre til den/de Lokale AktionsGrupper (LAG), hvori projektet er forankret, som skal afgøre, om de vil give kommunal medfinansiering. Derefter sendes projektansøgningen retur til Region Midt.
4. Derefter sender Region Midt projektansøgningen videre til FødevareErhverv (direktoratet under Fødevareministeriet), som skal behandle sagen og give endelig tilsagn.

Administrativt tåbeligt
Sådan er processen så enkelt beskrevet i det 39 siders administrationsmodel, der efter mange møder mellem kommuner, Region Midt og FødevareErhverv er blevet den foreløbige model.

Pengene er rigtig gode, men ordningen er administrativ tåbelig
I Landdistrikternes Fællesråd er vi uforstående overfor og utilfredse med, at de Lokale AktionsGrupper (LAG'er) og Landdistrikternes Fællesråd slet ikke er blevet inddraget tidligere i processen af FødevareErhverv eller Region Midt. Dette er også tilfældet i de andre regioner.

Det var Landdistrikternes Fællesråd, som kæmpede for, at bottom-up princippet, kendetegnet med jordnære projekter fra de lokale ildsjæle og iværksættere, blev fastholdt, da LAG-programmet blev etableret. Dengang var topstyringen også ved at tage overhånd.

Der er jo ikke noget galt med pengene til projekter i landdistrikterne. Vi ser mange rigtig gode projekter via de Lokale AktionsGrupper - også med skabelse af arbejdspladser.

Pragmatisk tilgang?
Trods en stigende centralisering og dobbelt sagsbehandling i FødevareErhverv, så ville det have været mest naturligt og smidigt at lade projektansøgningerne gå gennem de Lokale AktionsGrupper (LAG), hvor kommunerne og Region Midt i forvejen har hver deres repræsentant i LAG-bestyrelserne.

Kommunerne og regionerne kunne have allokeret midler til delvis medfinansiering i den lokale LAG og ladet LAG-bestyrelsen træffe de endelige valg mellem projektansøgningerne, men det ville man åbenbart ikke.

I milimeter-retfærdighedens hellige navn er man ved at opbygge en administrativ tung og ressourcekrævende model, som allerede har kostet flere årsværk i planlægningsfasen, og som vil koste flere årsværk i løbende drift og administration.

Vi savner en pragmatisk tilgang, og at man udnytter de allerede eksisterende LAG'ers kvaliteter. Lad dog LAG-bestyrelserne træffe de nødvendige beslutninger om tilsagn om tilskud i stedet for at bruge oceaner af midler på administration i både FødevareErhverv, region, kommune og LAG.

Gode forklaringer?
Samtidig ønsker vi, at de politisk ansvarlige fra Fødevareministeriet, regionerne og kommunerne kommer med gode forklaringer på den aktuelle tunge bureaukratiske administrationsmodel.

Om puljen til kommuners og regionens landdistriktsprojekter
Puljen hedder i Region Midt kort og godt 'Pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftale om Grøn Vækst', og er én af de fem regioners programmer under Fødevareministeriets og FødevareErhvervs 'Særlige pulje til regioner og kommuner'. I daglig tale omtales puljen også som 200 mio. kr. puljen.

Der er tale om en pulje landdistriktsmidler, som i 2011-2013 årligt indeholder 75 mio. kr. på landsplan til projekter, der skal medfinansieres med minimum tilsvarende beløb fra kommuner og regioner.
Man er nu langt henne i detailudmøntningen af principperne for håndteringen af ansøgningerne i de regionale programmer. I Region Midt er der kommet en meget bureaukratisk sagsgang ud af det, og der tegner sig et billede af, at det samme vil ske i de øvrige regioner.


Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard

Foto: http://www.flickr.com/photos/oddsock/with/282420343/