Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Høje-Taastrup satser på velfærdsteknologien

Kommunen har ambitioner om at blive førende på den teknologi, der i fremtiden skal sikre en tilstrækkelig service overfor plejekrævende borgere

HØJE-TAASTRUP: I Høje-Taastrup Kommune forventes aldersgruppen 80+ år at vokse med hele 83,6 pct. frem imod 2020. Dermed stiger behovet for pleje, omsorg og praktisk bistand.

For at sikre fremtidens kommunale kerneydelser vil Høje-Taastrup Kommune derfor være på forkant med den teknologiske udvikling.

Og ifølge formand for Ældreudvalget Conny T. Krogh (SF) er Høje-Taastrup helt i front:

- Vi har en vision om at være førende i brugen af ny teknologi, og på mange områder er visionen allerede opfyldt. Vi er på niveau med landets største kommuner og nogle skridt foran de øvrige, vurderer hun.

Nye løsninger er allerede indført - eller på vej
Høje-Taastrup Kommune har indført - eller er i gang med at indføre - flere tekniske løsninger på fremtidens udfordringer. Det drejer sig om:

• Personalet er blevet udstyret med PDA'er (Personal Digital Assistant), en håndholdt computer, der holder styr på aftaler, og som kan låse bevægelseshæmmede borgeres døre op.

• Elektroniske låse, som kan åbnes med PDA'en, er ved at blive testet. De øger sikkerheden og fjerner personalets besvær med at bevæge sig omkring med et stort bundt nøgler.

• For også at skåne personalet for slidsomt arbejde og frigøre det til anden service og omsorg bliver robotstøvsugere snart udbredt til alle kommunens plejecentre og botilbud.

• For borgere med svære psykiske funktionsnedsættelser kan en lille, blød, elektronisk sæl skabe tryghed, når den ligger i skødet og bevæger sig let.

• Sikkerheden om demente borgere er øget betragteligt med satellit-overvågning (GPS) og elektroniske måtter, der advarer plejepersonalet, hvis borgeren forlader sit hjem.

• Omverdenskontrol via joystick på el-kørestol til f.eks. dør-, og vinduesåbner, mobiltelefon og tv.

• Forskellige elektroniske kommunikationshjælpemidler: talemaskine, stemmeforstærkere, øjenstyret computer/taleprogram.

• Toiletbidet med automatisk vaske- og tørrefunktion.

• Vekseltrykmadras til forebyggelse af tryksår.

Faglig udvikling og praktisk aflastning
Den ny teknologi kan dels mindske gabet mellem den øgede efterspørgsel og den service, kommunen har personaleressourcer til at udbyde. Dels kan den nye teknologi imødekomme medarbejdernes ønske om faglig udvikling og aflastning fra tungt og monotont arbejde.

Der udvikles i stort omfang nye hjælpemidler og overvågningsteknologi, både herhjemme og i udlandet. Løsningerne øger borgernes grad af selvhjulpenhed og livskvalitet, sikkerhed og tryghed.

Borgmester Michael Ziegler (K) er opmærksom på, at brugen af ny teknologi rejser nogle spørgsmål:

- De tekniske løsninger er nødvendige, hvis vi også i fremtiden skal have hænder til den personlige omsorg og pleje. Borgere og medarbejdere må dog i videst muligt omfang inddrages i strategien, så vi sikrer, at udviklingen sker på en måde, som alle føler sig tryg ved, siger han.

Ideer til fremtidens teknologi:
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune kan vente sig flere tekniske løsninger i fremtiden. Nogle af de ideer, kommunen arbejder med, er:

• Telemedicinske løsninger, elektronisk Kommunikation mellem kommunen, hospitaler og praktiserende læger via mail, billeder eller skype.
• Tilkøb af ekstra pleje- og omsorgsydelser via internettet.
• Temperatur- og lysstyring i boligen.
• Automatiske helbredsmålinger, der sender besked til personalet ved afvigelser der kan indikere sygdom.
• Dosisdispenseringer af medicin- og kosttilskud m.v. baseret på aktuelle målinger af kroppens tilstand.
• Øget brug af PDA'en til dokumentationsformål (f.eks. foto-funktion, nøglefunktion, GPS).
• Brug af PDA til oversættelse af fremmedsprog.

Partnerskaber
Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune afsøger løbende muligheder for at samarbejde med eksterne partnere i form af andre kommuner, producenter og leverandører af velfærdsteknologi.

Høje-Taastrup indgår allerede i en gruppe på 10 kommuner i den sydlige og vestlige del af Region Hovedstaden og arbejder desuden inden for rammerne af Region Hovedstadens nye strategi for velfærdsteknologi.

mou