Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Havdiger, firmadiger og klimarobuste villaveje

SKYBRUDSKONFERENCE Innovative løsninger på stigende nedbør og vandstand forudsætter ikke bare nytænkende myndigheder, men at borgere bliver involveret - og lader sig involvere

Af Knud Abildtrup

KALUNDBORG: Stordiger, havdiger, sommerhusområder, der skal oversvømmes eller udfases. I Kalundborg har borgernes ideer været mangfoldige, når den konkrete klimadagsorden kastes ud til debat blandt de implicerede. 350 lokale deltagere i en lørdags-konference i marts overraskede i hvert fald borgmester - og KL-udvalgsformand Martin Damm (V) - ikke mindst på baggrund af, at 600 ud af 8000 inviterede faktisk var interesserede.

Teamleder Jan Krause fra Kalundborg Kommune berettede på KL's skybrudskonference i Kolding om et intensivt borgertopmøde, hvor kystkommunens særlige udfordringer var til debat, for at anspore til mere borgerinddragelse ud over landet..

At et vådområde, der skal etableres af hensyn til at begrænse udvaskningen af kvælstof i havet, må kunne tænkes sammen med regnvands-reservoirer. At udsatte områder i oversvømmelses-sammenhænge må kunne udvikles til naturområder. At store virksomheder og havnen ikke kun bør etablere diger omkring egne arealer, men være med til at beskytte byen bagved.

Altsammen blandt de ideer og ytringer, kalundborgerne - mest fra den ældre generation, iøvrigt - kom med under de fem debatrunder med store udførlige landkort på debatbordene og faglige oplæg før hver runde.

Kulturelle og kreative værdier med
Jan Krause understregede, at mødeformen adskilte sig fra det mere informerende borgermøde: Et borgertopmøde, hvor man bevidst sætter folk med forskellige kompetencer og interesser sammen - og satser på at flytte holdninger.

Gennemgående var den overordnede diskussion, om kommunen skal vente, til problemerne bliver endnu mere konkrete - eller derimod være proaktive og agere på den eksisterende viden? Er det sommerhusejernes eget problem, at de har bygget i et udsat kystområde?  Og Krause var selv ikke i tvivl om, at også lokalpolitikere efter borgertopmødet har fået mange allierede i hele klimaspørgsmålet: Er der nu noget om al klimasnakken - ja, det er der vist.

Birgitte Hoffmann fra DTU management gav eksempler på initiative, der omfatter  innovativ borgerinddragelse fra andre steder i Kongeriget: Kongebrokvarteret i Middelfart døjer med oversvømmede veje og kældre, og her er der kommunale ambitioner om et paradigmeskifte, så beboerne selv kan være med til at nytænke og afprøve nye løsninger, der medtænker de kulturelle og kreative værdier i byrummet, når man finder ud af, hvor vandet skal løbe.

Sekundavand

Nordhavn i København er et andet område, hvor borgernes ideer skal med i billedet, når der skal skabes ny innovativ brug af sekundavand - og bygges videre på de eksisterende forsøg på området: Brug af regnvand til toiletskyl, tøjvask og bilvask.

Selv kastede Birgitte Hoffmann en vison om den klimarobuste villavej ud: Trænger de massivt asfalterede parcelhusområder ikke til noget klimamæssig byfornyelse, der råber på sammenhold og borgerinddragelse: 

At opgaven med at få de kommende regnmængder ledt væk fra husene kan blive en ny fælles opgave, der betyder, at villaejerne ikke bare skal etablere og betale nyanlæg, men i lige så høj grad vedligeholde og drifte anlæggene - apropos et af konferencens første oplæg, hvor der blev advaret mod at stole alt for meget på, at villaejernes private regnvandsfaskiner nu også bliver vedligeholdt,  som de skal.