dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Efter fem år kan Næstved etablere vådområde på 172 hektar

Et nyt vådområde skal aflaste Karrebæk Fjord og øge biodiversiteten. I alt har staten og EU bevilget 52 mio. kr. til projektet.

NÆSTVED: I februar går gravemaskinerne i gang med at omdanne 172 hektar marker til nyt naturområde, oplyser Næstved Kommune, der for at forbedre vandmiljøet skaber et vådområde langs med Saltø Å, Vådområde Syvhøje. Forud er gået fem års arbejde med jordopkøb og jordfordeling.

Anlægsarbejdet begynder i februar og fortsætter året ud. Et vådområde består af skiftevis fugtige og tørre enge, hvoraf mange bliver oversvømmet om vinteren. 

Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord skal mindskes.

Det store vådområde vil fungere som et rensningsanlæg, hvor bakterier i jorden vil fjerne det overskydende kvælstof. Det vil hindre, at kvælstof fra markernes drænvand og fra vandløbene løber ud i fjorden. Her virker kvælstoffet som gødning, der får algerne til at formere sig, så vandet bliver uklart.

I vådområdet bliver de vandløbsnære arealer gjort mere våde, og i de fugtige områder vil bakterierne omdanne kvælstofforbindelser til frit kvælstof, som damper af og op i luften. Luften består i forvejen af ca. 78 pct. kvælstof, så her gør den ingen skade.

Vibe og præstekrave ventes tilbage

Vådområdet kommer til at vise sig som en ca. ti kilometer lang, grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å. På arealer ved Saltø Gods vil man fx kunne se de store våde arealer på begge sidder af Saltøvej.

Desuden vil man kunne se, at Saltø Å igen har fået sit naturlige bugtede forløb i stedet for den lige, unaturlige form, det har i dag. Vandstanden i området vil skifte hen over året, fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren, til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

Etableringen af vådområdet vil være til stor gavn for dyrelivet i området. Fugle som vibe, grågås, strandskade, præstekrave og tårnfalk vil med stor sandsynlighed kunne ses i området og man vil fx kunne se viben få unger på engene. I vandløbet vil havørreden få forbedrede levevilkår med nye gydepladser, som etableres i det nye vandløb. I dag har havørreden ikke mange gydepladser på den nedre del af Saltø Å, men det vil der blive lavet om på i det nye naturområde.

Forud for projektet ligger fem års planlægning med bl.a. forundersøgelser og køb af jord til naturområdet. Staten og EU har desuden bevilliget 52 mio. kr. til projektet, som primært er brugt til køb af erstatningsjord til lodsejere, erstatninger generelt og til anlægsarbejdet.

ka