Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009

Finanskrisen har dog gjort sit
KORT NYT19. MAJ 2011 13.11

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009 med 4,2 procent i forhold til 2008, oplyser Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, der vurderer, at faldet i emissionerne de seneste par år har været påvirket af reduceret samfundsaktivitet på grund af finanskrisen.

Den nyeste nationale drivhusgasopgørelse viser desuden, at Danmark i forhold til Kyotoprotokollens basisår har nået en reduktion på 11,1 pct. ved at nedbringe egne udledninger af drivhusgasser.

Danmark skal i perioden 2008-2012 reducere udledningen af drivhusgasser med 21 procent i forhold Kyotoprotokollens basisår. Dette reduktionskrav er fastlagt i EU's aftale om byrdefordeling, der udmønter Kyotoprotokollens reduktionskrav til EU for det enkelte EU-land.

Den nationale drivhusgasopgørelse indberettes hvert år til FN's klimakonvention. Ser man på de rå tal, der rapporteres til Klimakonventionen, faldt Danmarks indenlandske udledning af drivhusgasser som nævnt med 4,2 procent i 2009 i forhold til 2008.

Danmark benytter imidlertid også Kyotoprotokollens mulighed for at indregne skoves og jorders CO2-optag i drivhusgas-regnskabet. For 2009 er dette optag opgjort til ca. 3. mio. ton CO2 svarende til godt 4,3 procent i forhold til udledningen i basisåret 1990. CO2-optaget i skove og jorder varierer dog betydeligt fra år til år som følge af indflydelse af temperatur og andre klimatiske forhold.

Udover skoves og jorders CO2-optag kan Danmark også indregne kreditter fra danskfinansierede drivhusgasreducerende projekter i andre lande samt eventuelle kvoter erhvervet fra andre lande. Udviklingen i den samlede status for kreditter og kvoter - statslige såvel som kvoteregulerede virksomheders - følges via det såkaldte kvoteregister, der administreres af Energistyrelsen.

Kyotoprotokollen omfatter ikke udledninger fra international skibs- og flytrafik.