Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny dom om træthedssyndrom

Højesteret afviser et krav om tilkendelse af højeste førtidspension med tilbagevirkende kraft
11. SEP 2001 17.51
Højesteret har den 14. august i år frifundet et socialt nævn for sagsøgers krav om at få tilkendt højeste førtidspension med tilbagevirkende kraft. Der var heller ikke støtte til et krav om renter af efterbetalt pension forud for sagens anlæg. Sagen drejede sig om en kvinde, født i 1950, med træthedssyndrom, også kaldet udmattelsessyndrom. Syndromet giver overvældende træthed og udmattelse i selv dagligdags gøremål, men kan samtidig føre til søvnproblemer. Kvinden fik i første omgang tilkendt almindelig førtidspension, som i 1995 blev forhøjet til højeste førtidspension. Vestre Landsret har tidligere fundet, at ansøger havde ret til at få tilkendt mellemste pension med tilbagevirkende kraft, men ikke til højeste pension. Dommen i Højesteret giver landsretten medhold. I Højesterets bemærkninger til dommen står der, at "Tilkendelse af højeste førtidspension er betinget af, at ansøger i ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold. Det er således ikke tilstrækkeligt, at erhvervsevnen er nedsat med mere end 2/3. Erhvervsevnen skal være helt eller næsten helt bortfaldet, og enhver revalideringsmulighed skal være udelukket". Højesteret fandt ikke, at ansøger før 1995 måtte anses for i ethvert erhverv kun at have en ubetydelig erhvervsevne i behold, således at hun havde ret til højeste førtidspension. Frifundet for rentekrav Sagsøger har været enig med det sociale nævn om, at de pensionsbeløb, der skulle efterbetales, og som var forfaldet efter sagens anlæg, skulle forrentes med procesrente fra forfaldstidspunktet for den enkelte pensionsydelse. De var derimod uenige om, hvorvidt pensionsbeløb forfaldet før sagens anlæg skulle forrentes fra forfaldstidspunktet for den enkelte pensionsydelse eller først fra sagens anlæg. Højesteret udtaler, at renteloven ikke giver hjemmel for forrentning fra noget tidligere tidspunkt end sagens anlæg. Retten mener heller ikke, at der har foreligget omstændigheder vedrørende den manglende pensionsbetaling, som kunne lægges nævnet således til last, at der var grundlag for at tilkende rente efter bestemmelsen herom. Nævnet blev derfor frifundet for rentepåstand. Hele dommen og sagsfremstillingen i Højesterert kan læses på retsinfo.dk