Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

4,9 milliarder mere til anlæg end forudsat

FINANSLOVEN Den øgede låneadgang for kvalitetsfondprojekter betød 1,7 mia. kr, og nu lægger finanslovsudspillet op til yderligere mérinvesteringer for 3,2 mia. kr. i 2012-13
3. NOV 2011 13.11

Af Knud Abildtrup

Kommunernes budgetter for 2012 indeholder investeringer for ca. 4,9 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni. Mérinvesteringerne skal blandt andet ses i lyset af, at låneadgangen for kvalitetsfondsprojekter (dagtilbud, folkeskole, ældreområdet mv.) blev udvidet med 1,7 mia. kr. Sådan fremgår det af regeringens finanslovsudspil 'Ansvar og handling'.

Udover de 1,7 mia. kr. har kommunerne budgetteret mérinvesteringer for 3,2 mia. kr. i 2012, som udover investeringer på kvalitetsfondsområder omfatter veje, cykelstier mv. Med afsæt i det betydelige løft i de kommunale investeringer i 2012 skønnes et vist overløb til 2013. Regeringen vil drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i 2012 med KL.

Regeringen vil på samme vis drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i regionerne i 2012 med Danske Regioner. Regionernes budgetter omfatter investeringer for ca. 1,8 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni.

De regionale investeringer omfatter primært udbygning og renovering af sygehuse samt indkøb af nyt teknisk udstyr, som kan forbedre behandlingen og diagnosticeringen af patienterne. Som for kommunernes vedkommende skønnes det betydelige løft i 2012 at medføre et vist overløb til 2013. Det hele er  dele af regeringens ønske om at sætte gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi.

11 mia. i alt
Der fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Kickstarten øger beskæftigelsen med 9.000 personer i 2012 og 12.000 personer i 2013. Herudover forstærkes praktikpladsindsatsen, BoligJob-ordningen forlænges med ét år, og der etableres en tilskudspulje til energirenovering på ½ mia. kr. fra 2013. Oplægget til finanslov for 2012 indeholder nye initiativer for i alt godt 8 mia. kr. i 2012 og knap 12,3 mia. kr. i 2013.

Sammen med oplægget til finanslov for 2012 offentliggør regeringen et aktuelt konjunkturskøn over dansk økonomi. Det viser en yderligere afdæmpning af økonomien. Vækstudsigterne er også nedjusteret, og skønnet for væksten i 2012 er reduceret fra 1,8 pct. til 1,3 pct. Ledigheden er opjusteret og ventes nu at stige til 167.000 personer i 2012 mod et tidligere skøn på 161.000 personer.

Finansminister Bjarne Corydon (S) siger:

- Den internationale uro lægger fortsat en dæmper på udviklingen. Vores eksport har hidtil holdt dansk økonomi oppe, men den er nu også gået tilbage. Det hjemlige forbrug står fortsat i stampe, og man må konstatere, at den tidligere regerings indsats ikke har virket. Derfor er det vigtigt, at vi gør en aktiv indsats nu. Kickstarten løser ikke alle Danmarks økonomiske problemer, men den gør en positiv forskel for tusinder af mennesker og betyder, at masser af gode projekter hurtigere bliver færdige.