Grøn jordfordelingsaftale skal tilgodese både klima og kultur

150 mio. kr. er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

En ny politisk aftale for 150 mio. kr. sikrer, at et stort jordfordelings-puslespil kan blive til virkelighed. Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken er blevet enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordeling.

Det skal ske gennem lokale projekter, som blandt andet skal gavne klima, natur og landmænd over hele landet, men udgangspunktet er, hvad man lokalt er interesseret i, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Den multifunktionelle jordfordeling skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende jordreform.

Multifunktionelle projekter
En multifunktionel jordfordeling tænker flere samfundshensyn ind i én løsning i den samme proces. For at de multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal projektet levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og landdistriktsudvikling.

Ordningen kan samarbejde med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.

- Vi har sammen med regeringens støttepartier en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Her spiller landbruget en afgørende rolle, og netop jordfordeling, som muliggør udtagning af kulstofrig jord af drift, kan blive et vigtigt instrument til at nå vores ambitiøse mål. Aftalen skal sikre os praktiske erfaringer til det videre arbejde med en større jordreform, og nu kan vi komme i gang, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Det handler om at tænke flere hensyn sammen og gøre både landmænd, kommuner, naturen og klimaet til vindere. Landmanden tilbydes attraktiv landbrugsjord i bytte for, at han afgiver jord til klima, miljø, natur og udvikling i det åbne land, siger Erling Bonnesen, fødevareordfører fra Venstre.

Landbruget: Flere penge
Landbrug & Fødevarer-formand Martin Merrild kalder aftalen en fin start, men han lægger ikke skjul på, at der skal flere penge til.

- Da vi fremlagde vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om jordfordeling, efterlyste vi, at der blev sat en mia. kr. af til en start. Og det var da også mit indtryk under valgkampen, at politikerne bredt roste vores forslag, så jeg håber selvfølgelig, at man vil finde resten af pengene i en nær fremtid. Det her kan kun lykkedes med et tæt samarbejde mellem landmand, kommune og stat, siger han til LandbrugsAvisen og tilføjer:

- Vi vil nu opfordre vores landmænd til at tage fat i deres kommune og få en snak om, hvor der lokalt kan være potentiale i jordfordelinger. Det er vigtigt, at det sker på en ordentlig måde, hvor vi får byttet jord med store mængder af klimagasser ud til noget mere robust jord, hvor vores landmænd kan fortsætte deres produktion.

Fakta om multifunktionel jordfordeling

  • Konkret er det kommuner og eventuelt Naturstyrelsen, der kan søge om fri multifunktionel jordfordeling til deres projekter. Projekterne forudsætter tydelig lokal opbakning og beror på frivillighed. I projekterne skal de lokale interessenter inddrages, for eksempel lodsejere, landboforeninger og grønne interessenter.
  • Der bliver nedsat et Rådgivende Udvalg med nationale interesseorganisationer, som kan følge udviklingen i projekterne og effekten af de multifunktionelle jordfordelinger samt løbende drøfte og evaluere disse.
  • Fondens midler kan alene anvendes til udgifter i forbindelse med multifunktionel jordfordeling og forventes anvendt i perioden 2020-2022.
  • Multifunktionelle jordfordelingsprojekter skal levere på mindst tre af disse interesser for at få gratis jordfordeling (og mindst en i øverste kategori):

Nationale interesser, der har karakter af direktivforpligtelser/forpligtelser i henhold til EU’s byrdefordelingsaftale:
Rent vandmiljø
Rent drikkevand
Natura 2000 og bilag IV-arter
Klimagasreduktion

Nationale interesser med høj prioritet:
Klimatilpasning
Natur og biodiversitet
Skovrejsning
Økologisk landbrug

Øvrige nationale interesser:
friluftsliv
landdistriktsudvikling
samling af landbrugsejendomme

  • Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger. Der vil kunne jordfordeles ca. 6.800 ha under ordningen. Dette svarer til 0,3 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark eller et areal på størrelse med Fanø.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt