Syv kommuner får støtte til tjek af gamle diger - og det går langsomt
Morænebakke med beskyttet stendige ved Fyns Hoved.
Foto: Johnny Madsen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Syv kommuner får støtte til tjek af gamle diger - og det går langsomt

Genudpegning af bevaringsværdige diger kommer ikke højt op i de kommunale prioriteringer. Morsø ser ud til at kunne blive første kommune med et opdateret overblik.
23. SEP 2019 6.00

Syv kommuner har fået del i en pulje fra Kulturministeriet til at sætte medarbejdere af til at få gummistøvlerne på og vandre ud i landskabet for at tjekke beskyttede jord- og stendiger: Om de registrerede, stadig kan findes, om de skulle være blevet pløjet over - og om de støder på andre diger, der bør registreres som bevaringsværdige for komende generationer.

De syv kommuner fik tilsammen en pulje på 1.264.800 kr. stillet til rådighed, og dknyt har forhørt sig i de syv kommuner for at høre, hvordan arbejdet skrider fremad.  

Sidst der landsdækkende blev registreret bevaringsværdige jord- og stendiger var i 1992. Lige siden er der løbende konstateret fejl og mangler i det tilgængelige kortmateriale, og deraf følgende tvivl og usikkerhed om reglerne, når en landmand gerne vil slå to marker sammen og sløjfe en forhøjning i terænet, som måske - måske ikke - er beskyttet.

Problematikken er aktualiseret af en landsretsdom fra maj. Sagen stammer fra Rebild Kommune, hvor en landmand fra Dump, der havde fjernet et dige, fik medhold, mens komunen og Miljøklagenævnet, der krævede diget genoprettet, blev underkendt. 

Den sag vakte ikke mindst opsigt, fordi museumsinspektør Lone Andersen efter dommen sagde sit job på Nordjyllands Historiske Museum op. Hun havde internt fået kritik for at have kaldt museumslovens regler om gamle diger for 'den rene bananrepublik'. Altså reglerne er efter hendes mening langt fra entydige.

Pres på ressourcerne
På ministerplan har der siden 2016 været opmærksomhed om det generelle spørgsmål, og den omtalte pulje blev etableret af daværende kulturminister Mette Bock (LA) som en støtteordning til kommuner, der vel og mærke gennemfører en genudpegning af diger i hele kommunen. Men det er ikke just gået over stok og sten.

Køge, Morsø, Norddjurs, Rudersdal, Sønderborg, Ærø, Samsø har søgt og fået del i puljen, men endnu er der ingen, der har fået beløbet udbetalt. Det sker først, når udpegninger for samtlige sogne i en kommune er sendt i offentlig høring. 

- Norddjurs Kommune har udskudt start på projektet på grund af omfattende besparelser, der har resulteret i manglende ressourcer til egenfinansieringen. Vi har gennemgået to sogne i et pilotprojekt sammen med Museum Østjylland for at få overblik på opgavens størrelse, men herefter er projektet som nævnt sat i bero, indtil der kan tilføres ressourcer, oplyser landskabsarkitekt Rikke Kroier. 

De to pilotprojekter i Norddjurs tog i felten i alt 85 timer.

Samme besked lyder fra Sønderborg, hvor Jane Ruby Hansen, tidligere landzonesagsbehandler, oplyser, at der ikke er udsigt til, at det tidskrævende arbejde går i gang. En puljeandel på 227.800 kr. ville kun dække halvdelen af, hvad museet skal bruge for at trawle 536 kilometer dige i den vidtstrakte kommune igennem. Og så kommer kommunens egen indsats oveni. 'Der skal mere til', mener hun, der i dag har fået nyt job i kommunen.

- Ærø Kommune er i gang med registreringsarbejdet og påtænker at begynde at lave høring på det første ejerlag, oplyser natur- og planmedarbejder Palle A. Kefer.

Samsø er man først så småt ved at gå i gang med registreringen og har netop haft et første koordineringsmøde med Moesgaard Museum, der hjælper med de museumsfaglige registreringer og vurderinger, oplyser biolog Sune Petersen, der i oktober har et indledende møde med den lokale landboforening, som der skal være tæt dialog med undervejs. Her forventes registreringen og den nye udpegning gennemført fra september 2019 til september 2021.

Morsø ser man ud til at være tættest på at være færdig. Sagsbehandler Hans-Jakob Sørensen oplyser, at kommunen er ved at lave de sidste øvelser inden offentliggørelse. 

Køge og Rudersdal har endnu ikke svaret på dknyt's henvendelse, men så er der også Kolding, der aldrig har haft ambitioner om at gennemgå hele kommunen og dermed ikke kan få del i puljen. Planen har dog siden maj 2018 været at komme igennem to sogne - Taps og Aller -  hvor er i dag er registreret knap 130 ud af kommunens totale antal på omkring 2.500 diger. 

Skov- landskabsingeniør Søren Mikael Brandt-Møller oplyser, at 'vi er presset på vores ressourcer i kommunen, og opgaven har derfor været nedprioriteret en tid. Jeg forventer dog, at vi genoptager arbejdet med udpegning af diger i 2019'.

 

Forslaget, til hvilke diger der skal beskyttes, sender kommunen i høring hos de berørte lodsejere, der får mulighed for at komme med indsigelser. Høringsperioden varer otte uger. Når byrådet har vedtaget det endelige forslag, får Slots- og Kulturstyrelsen 12 uger til at komme med indsigelser.

Kulturministeriet oplyser, at den nævnte pulje er et treårigt initiativ fra september 2017, så det er faktisk stadig muligt at søge.