Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Modersmålingsundervisning - det rykker

Svenske kommuner har pligt til at tilbyde indvandrerelever modersmålsundervisning, mens de danske selv må beslutte, om de vil

Unge indvandrere i danske og svenske skoler kan styrke deres læseforståelse og matematikfærdigheder ved at få modersmålsundervisning. Det viser en ny rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning, der for første gang systematisk undersøger forskelle i undervisning af indvandrerelever i Danmark og Sverige.

Når indvandrerelever i danske og svenske skoler får modersmålsundervisning, kan de blive bedre til fag som læseforståelse og matematik. Det peges der på i en omfattende sammenligning af tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige foretaget af AKF, Anvendt KommunalForskning.

Vidt forskellig tilgang til undervisning af tosprogede
Undersøgelsen fastslår, at der er store forskelle i de rammer, der sættes for undervisningen i Danmark og Sverige. De svenske kommuner har pligt til at tilbyde indvandrerelever modersmålsundervisning, mens de danske kommuner selv beslutter, om de vil tilbyde undervisning i det sprog, eleven taler derhjemme med sine forældre. Det betyder, at modersmålsundervisning er langt mere udbredt i Sverige end i Danmark, ligesom der i Sverige findes muligheder for vejledning og lektiehjælp på elevens modersmål.

- Det danske og svenske undervisningsområde har mange lighedspunkter, men når det gælder undervisning af tosprogede elever, er tilgangen vidt forskellig, siger programleder i AKF, Jill Mehlbye.

Dansk sprog og kultur er i fokus
Når man går tæt på skoleforholdene i Sverige og Danmark, viser der sig markante forskelle i holdningen til indvandrernes kultur og sprog i de to lande. I Sverige bliver det vægtet højt, at eleverne mestrer deres eget modersmål, hvilket ses som en forudsætning for, at de kan lære svensk, matematik og andre fag. I Danmark er man først og fremmest optaget af, at børnene skal lære dansk og dansk kultur.

I en del danske kommuner og på nogle skoler tilbydes indvandrersprog som valgfag i de store klasser, men det indgår ikke som prøvefag. I Sverige har eleverne mulighed for i stedet for svensk at gå til afgangsprøve i 9. klasse i faget 'svensk som andetsprog', hvor der lægges mere vægt på indhold end grammatisk korrekthed.


Indikationer på positiv virkning af modersmålsundervisning
- Selv om vi endnu ikke kan give helt håndfaste svar om årsag-virkningssammenhænge, så indikerer tallene, at modersmålsundervisning kan have positiv betydning for elevernes læseforståelse i Danmark - og for elevernes niveau i svensk og matematik i Sverige. Det vil være relevant at undersøge det nærmere, siger forskningsleder i AKF, Beatrice Schindler Rangvid, der har stået for undersøgelsens registerbaserede del.

Undersøgelsen er baseret på registerdata for indvandrerelever samt på casestudier af 12 skoler og kommuner i Danmark og Sverige. Det er første gang, forskelle i undervisning af indvandrerelever i de to lande er blevet systematisk analyseret.