DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Der skal mere til:
Medlemskab i privat ledernetværk betød ikke inhabilitet i Valby-sag

En områdechef og en klyngeleder er med i et privat professionelt ledernetværk, "De modne Frugter". Hverken forvaltningen eller Intern Revision vurderer den relation som problematisk i forhold til habilitet.
30. NOV 2020 15.15

KØBENHAVN: Der skal mere end et fælles mangeårigt medlemskab af et privat, professionelt ledernetværk til, at der er tale om inhabilitet for et områdechef og en klyngeleder. Sådan er i hvert fald vurderingen i Børne- og Ungeforvaltningen - og Intern Revision - i København.

Spørgsmålet er blevet behandlet i en rapport fra Intern Revision, der ligesom Borgerrådgiveren har forholdt sig til situationen i en klynge af fire daginstitutioner i Valby, som over en længere periode havde udfordringer med høj personaleomsætning, højt sygefravær og hyppige lederskift.

Et klagepunkt fra 58 forældre gik på private relationer mellem klyngeleder og områdechefen, der gjorde, at forældrene så områdechefen som inhabil i forhold til klager mod klyngelederen. 

Forvaltningen: Intet problem

Intern Revision har blandt andet forholdt sig til kodekset God adfærd i det offentlige, der lader det afhænge af en konkret vurdering, om en interesse gør den ansatte inhabil:

"For at inhabilitet indtræder, skal interessen, eksempelvis en personlig eller økonomisk interesse, være af en sådan karakter, at man med rimelighed kan gå ud fra, at interessen generelt set vil være egnet til at påvirke sagsbehandlingen."

Forvaltningen har ifølge rapporten oplyst, at "der efter forvaltningens vurdering ikke foreligger en inhabilitetsbegrundende relation mellem de pågældende medarbejdere i relation til varetagelsen af stillingerne som henholdsvis områdechef og klyngeleder i Københavns Kommune. På den baggrund har forvaltningen ikke fundet grundlag for at tage skridt overfor sine medarbejdere i anledning af klagerne. IR (Intern Revision, red.) tager til efterretning, at forvaltningen har foretaget en juridisk vurdering af klagen".

Da rapporten blev behandlet i børne- og ungeudvalget, foreslog Enhedslisten ifølge Politiken ikke desto mindre fremover at lade HR-afdelingen varetage lederansættelser. Det fik støtte fra V, K og Frie Grønne, men blev ikke vedtaget.