Thisted sikrer afgræsning i dialog med lodsejere - også de allermindste
Denne strandeng på 48 ha ved Boddum er et af de steder, hvor der nu skal ske naturpleje. Arbejdet med at sætte hegn omkring i alt 156 hektar i Thisted Kommune begynder i denne måned, og arbejdet med rydning sættes i gang i sensommeren eller efteråret efter fuglenes ynglesæson.
Foto: Thisted Kommune.

Vej til rigere natur i Thy:
Thisted sikrer afgræsning i dialog med lodsejere - også de allermindste

Thisted Kommune har søgt og fået tilsagn om knap 1,2 mio. kr. til at rydde tilgroede arealer og sætte hegn, så der kan ske afgræsning i Natura 2000-områder.
27. APR 2020 11.50

THISTED: Orkideer og andre truede plantearter går en lysere fremtid i møde i Thy. Det skyldes, at Thisted Kommune på vegne af private lodsejere har opnået tilsagn om EU-støtte på i alt 1,2 mio. kr. via ansøgninger til Landbrugsstyrelsen.

Det oplyser Elsemarie Kragh Nielsen, der er projektleder i Thisted Kommune og har sikret aftaler på kryds og tværs af lodsejere, der ellers har fundet det for dyrt eller tidkrævende at træffe de nødvendige aftaler på ofte små arealer - men som gerne vil være med til at sikre naturværdier. 

Der er ansøgt om midler til hegnssætning og rydning af tilgroede arealer inden for Natura 2000-områder - blandt andet som et led i arbejdet med naturplejeprojekt Rigkilde Life, som Thisted Kommune er en del af. Det er områder med store naturværdier, ofte lavtliggende arealer tæt på fjorde, vandløb og søer.

Ros til lodsejerne

Formålet er at sikre pleje af arealerne med græssende kreaturer, får eller heste, sådan at de arealer, der er præget af tilgroning, bliver mere lysåbne. Mange af indsatserne sker på arealer, hvor der ændres i de hydrologiske forhold til gavn for de sårbare naturtyper, herunder rigkær og kildevæld.

Alle ansøgninger om disse ekstra midler til rydning af tilgroede arealer og hegnssætning er udarbejdet i tæt samarbejde med 38 lodsejere. Elsemarie Kragh Nielsen er glad for den positive interesse, der har været blandt lodsejerne for at medvirke.

- Lodsejerne skal have stor ros for deres vilje til at se mulighederne for at skabe mere rig natur, og det er fedt, siger Elsemarie Kragh Nielsen.

Det er nemlig ikke så ligetil at finde de optimale løsninger.

Ofte er jordlodderne inden for Natura 2000-områderne så små, at det vil være for dyrt og tidskrævende for en landmand med kreaturer at finde egnede arealer at leje til græsning og sætte hegn. Omvendt har mange lodsejere ikke selv dyrehold. Derfor er der i nogle tilfælde lavet aftaler med to-tre nabo-lodsejere om at stille et samlet areal til rådighed, og derved opnås mulighed for at lave en attraktiv græsningsaftale med en landmand.

17 gik sammen 

Elsemarie Kragh Nielsen fortæller, at der i Boddum endda er et eksempel på 17 lodsejere, der er gået sammen.

Midlerne fra EU-naturprojektet går til rydning af træer og buske – hovedsageligt pil - samt til at sætte hegn, der er sikret med strøm. Her bruger Thisted Kommune lokale entreprenører.

De hjemsøgte midler sikrer nu afgræsning af i alt 156 hektar sårbar natur i Thisted Kommune. Alle arealerne ligger i Natura 2000-områder, der er omfattet af særlige regler om naturbeskyttelse, hvilket Thisted Kommune er forpligtet til at sikre via handleplaner.

Elsemarie Kragh Nielsen fortæller i øvrigt, at Thisted Kommune under Rigkilde Life projektet løbende har dialog og samarbejde med i alt op mod 200 lodsejere om naturpleje.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt