Ni ud af 16 vandværker i Nyborg forurenet med pesticider

Nyborg Kommune beder nu regionen om hjælp til at få stoppet yderligere forurening - blandt andet fra en maskinstation.
16. FEB 2020 8.40

NYBORG / SYDDANMARK: Ikke færre end ni ud af 16 vandværker i Nyborg Kommune er forurenet med pesticider. Og nu beder kommunen Region Syddanmark om hjælp til at bekæmpe to af de hårdest ramte.

Der er især tale om pesticiderne DMS og Desphenyl-chloridazon, fremgår det af dagsordenmaterialet i regionens miljøudvalg.

På Såderup og Omegns Vandværk forsynes man for tiden med vand fra nabovandværket, efter der i oktober blev påvist DMS i grundvandet. Ved den lejlighed bad kommunen regionen opprioritere to tidligere gartnerier i området - og få kortlagt forurenings-risikoen herfra.

Ved Ørbæk Vandværk, der allerede i 2012 måtte lukke to ud af fire boringer efter konstateret pesticid-forurening, retter kommunen mistanke mod en maskinstation som mulig synder, som såkaldt punktkilde til forureningen af drikkevandet. Vandværket har i 2019 etableret en ny, dyb indvindingsboring.

Faktor 530
Derudover er der fokus på en ejendom i et område med særlige drikkevandsinteresser, men for tiden udenfor indvindingsoplandet til Ørbæk Vandværk. Regionen har i 2017 i en indledende forureningsundersøgelse påvist pesticider i grundvandet, hovedsageligt dichlorprop og mechlorprop. Indholdene overskrider grundvandskriterierne med op til en faktor 530.

Regionen er stadig ved at undersøge, om forureningen kan udgøre en risiko for værdifuldt grundvand i området. Regionen vil - i hvert fald efter forvaltningens indstilling - opfordre Nyborg Kommune til at indgå i et partnerskab i 2020 om en samlet vurdering og undersøgelse af mulige pesticidpunktkilder i indvindingsoplandene til de to ramte værker.

Udvalget skal se på sagen fra Nyborg 19. februar, når hele regionens handlingsplan for 2020 indenfor grundvandsforurening er på dagsordenen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev