En god start for Furesøs nydanske børn

En god start for Furesøs nydanske børn

Allerede under graviditeten vil nydanske familier få tilbudt hjemmebesøg, som fortsætter i barnets første leveår, forældrekurser og samarbejdsmøder mellem familie, daginstitution og sundhedspleje
11. FEB 2011 8.39

FURESØ: Integrationsministeriet har givet 2,3 mio. kroner til projekter, der skal sikre socialt udsatte børn med indvandrerbaggrund en god start via en tidlig indsats og styrket sundhedspleje. Furesø Kommune er med, og I de næste to år sætter kommunens Sundhedstjeneste, Børne- og Familiecenter samt daginstitutionsområde fokus på støtte til nydanske familier.

Allerede under graviditeten vil de få tilbudt hjemmebesøg, som fortsætter i barnets første leveår, og besøgene vil blive kombineret med bl.a. forældrekurser og samarbejdsmøder mellem familie, daginstitution og sundhedspleje.

- Projektet er en markant styrkelse af den tidlige indsats overfor de nydanske forældre, som sprogligt og socialt kan have svært ved at klare forældrerollen i et dansk samfund. Ved at engagere dem i at deltage aktivt i samarbejdet om deres børn i hjemmet, daginstitutioner og skoler, kan vi medvirke til at børnene udvikler sig alderssvarende motorisk, sprogligt og socialt, fortæller ledende sundhedsplejerske Kirsten Storinggård.

Fokus på danskkundskaber
Sundhedstjenesten spiller en central rolle i projektet, fordi sundhedsplejerskerne kommer i alle hjem på et tidspunkt, hvor forældrene er meget motiverede for at yde en særlig indsats overfor det lille barn.

- Gode danskkundskaber er afgørende for, at et barn klarer sig godt i skolen. Derfor er det vigtigt at tosprogede børn kommer i dagtilbud, så de får mulighed for at lære dansk og ikke vokser op isoleret fra det danske samfund. Forældrene har en central rolle her, og den skal de naturligvis klædes på til, siger Kirsten Storringård.

Forebyggelse giver selvhjulpne borgere
Integrationsministeriet har givet 1,3 mio. kroner til projektet i Furesø Kommune, og det glæder formanden for Børne- og Skoleudvalget, Jane Isdal, der sammen med Furesø Byråd har udpeget forebyggelse som et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune. Det er sket med vedtagelsen af en forebyggelsesstrategi, der skal sikre sårbare og udsatte borgere en tidlig, helhedsorienteret og fagligt velkvalificeret indsats.

- Ved at sætte ind tidligt og tværfagligt, opfanger vi problemerne, før de bliver for store, og på den måde kan vi reducere behovet for dyre og vidtgående foranstaltninger. Vi får flere selvhjulpne borgere, der selvstændigt kan håndtere hverdagens udfordringer og det ansvar, der følger med i form af fx job, uddannelse og familieliv, siger Jane Isdal.


Foto: http://www.flickr.com/photos/davidden/with/3238456254/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt