Husk forbrugerbeskyttelsen af fjernvarmekunderne

Husk forbrugerbeskyttelsen af fjernvarmekunderne

KRONIK Affaldssektoren bør trække på erfaringer og eksempler på selskabsgørelse fra liberalisering og udliciteringer på andre forsyningsområder, f.eks. inden for vand og el, og især af de fejl, der er begået, skriver kronikør fra Dansk Fjernvarme

Af teknisk konsulent John Tang

Det er Dansk Fjernvarmes generelle holdning, at alle tiltag, der er samfundsøkonomisk fornuftige og samtidig understøtter samfundets klimamålsætninger, bør understøttes. Det er samtidig Dansk Fjernvarmes holdning, at samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og privatøkonomi bør trække i samme retning.

Dansk Fjernvarme kunne derfor godt have ønsket, at rapporten (fra en tværministeriel arbejdsgruppe angående organisering af forbrændingsområdet, red.) var suppleret med selskabsøkonomiske beregningseksempler, således det fremstår mere klart, hvilke selskaber der får fordel af licitationsmodellen og selskabsgørelsen, samt hvilke der ikke får fordel heraf. Affald er en vigtig kilde til fjernvarme og udgør i dag ca. 20 pct. af opvarmningskilderne til fjernvarme.

Affaldsforbrændingsanlæggene har i en europæisk sammenligning været en vigtig, effektiv og konkurrencedygtig leverandør af fjernvarme i Danmark. Affaldsforbrænding giver i mangel af bedre muligheder for bortskaffelse af affaldsfraktionerne et betydningsfuldt bidrag til miljøvenlig el- og varmeproduktion.

Det er derfor vigtigt, at en ændring af sektorens organisering ikke ender i noget, der er ringere end udgangspunktet. Man bør derfor trække på erfaringer og eksempler på selskabsgørelse fra liberalisering og udliciteringer på andre forsyningsområder, f.eks. inden for vand og el, og især af de fejl, der er begået i den forbindelse.

Afgørende mangel
Rapporten kommer ikke ind på dette, hvilket er en afgørende mangel. For Dansk Fjernvarme er det væsentligt, at forbrugerbeskyttelsen af fjernvarmekunderne opretholdes i forhold til leverandører med monopol og i forhold til høje varmepriser.

Da varmeforsyningslovens prisbestemmelser samt affaldsprisloftet ifølge forslaget ikke ændres, så vil varme fra affaldsforbrændingsanlæg uanset organisering, på lige fod med varme fra andre produktionsanlæg, kunne aftages af fjernvarmeselskaberne. Det er i den sammenhæng væsentligt, at fjernvarmeselskaber ikke hindres i at købe varme fra alternative leverandører eller i at producere den selv, så længe dette er samfundsøkonomisk fornuftigt.

I forhold til varmeforsyningslovens prisbestemmelser, så vil selskabsgørelsen og licitationsmodellen ikke længere gøre det muligt at fastlægge den omkostningsbestemte varmepris. Beregningen af den omkostningsbestemte pris bliver umulig, da den indeholder omkostninger, som bestemmes af affaldsmængderne, og dermed den leverede mængde varme, som igen er et resultat af affaldsprisen. Da affaldsprisen i en licitation afhænger af varmeprisen, så er ringen sluttet.

Dyrere alternativer
Varmeprisen skal som udgangspunkt indeholde de omkostninger, som vedrører varmeproduktion og ikke omkostninger vedrørende bortskaffelse af affald. Dansk Fjernvarme vurderer derfor samlet, at den manglende mulighed for opgørelse af den omkostningsbestemte varmepris gør det meget vanskeligt, at opretholde samme forbrugerbeskyttelse af varmeforbrugerne, som med den nuværende regulering.

Om en løsning med et statsligt selskab i stil med Finansiel Stabilitet er en god ide er nok mere tvivlsomt, da det ikke ændrer på de grundlæggende problemstillinger. Affaldsforbrænding er for øjeblikket under pres, og vi ser eksempler på, at den danske afgift på affald betyder, at industriaffald nu køres til forbrænding i Tyskland.

Det betyder, at der er anlæg, som mangler affald som brændsel og i stedet må vælge andre og dyrere brændsler, hvilket betyder prisstigninger for forbrugerne. Dansk Fjernvarme har for længst foreslået skatteministeren at afskaffe afgiften, så det ikke er økonomisk attraktivt at eksportere denne ressource og i stedet stille fjernvarmeværkerne i en situation, hvor de må købe dyrere alternativer for at sikre, at folk kan holde varmen.


John Tang er teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme

Foto: Jørgen Schytte

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt