Regionsråd vedtager spareplan på 455 mio. kr.

Regionsråd vedtager spareplan på 455 mio. kr.

S, SF, RV og Poul A. Christensen (løsg.) indgik i går midtjysk forlig om besparelser og omstillinger i 2011 og 2012
1. FEB 2011 6.20

MIDTJYLLAND: Regionsrådet har foretaget et radikalt indgreb i budgetterne for at skabe økonomisk balance.

- Forliget er barsk, men nødvendigt. Regionsrådet har ansvaret for at skabe ligevægt mellem indtægter og udgifter. Derfor blev regionsrådet i efteråret enige om at følge økonomien nøje og gribe ind, hvis vi konstaterede problemer. Den aftale har vi nu holdt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Forslag trukket tilbage
Budgetforliget har tydelige politiske fingeraftryk. De folkevalgte har trukket en række forslag tilbage i forhold til den omstillingsplan, som koncernledelsen fremlagde tidligere på måneden.

Således indgår ingen forslag om at ændre på det præhospitale område i budgetforliget.

Forslagene om at flytte børneafdelingen fra Regionshospitalet Randers til Århus Universitetshospital, Skejby, er også taget af bordet, ligesom at der opretholdes høreklinikker i både Silkeborg og Grenaa.

For Regionshospitalet Viborg har det betydning, at brystkirurgi (mammakirurgi) i Holstebro ikke som foreslået flyttes til Randers, men til Viborg. Klinisk Mikrobiologi for Hospitalsenheden Vest og Viborg opretholdes begge steder og koordineres fra Viborg.

Lemvig beholder de 20 senge til neurorehabilitering, som var foreslået flyttet til andre hospitaler.

Også forslaget om at samle behandling af blodsygdomme (hæmatologi) på to hospitaler udgår.

Silkeborg slipper godt fra besparelser
På Regionshospitalet Silkeborg reduceres der ikke som foreslået med 20 senge, men med 10. Og i stedet for at lukke intensivafdelingen, udvides intensivafdelingen på Regionshospitalet Silkeborg til otte pladser, hvilket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den minimale størrelse af en bæredygtig intensivfunktion.

Det nære sundhedsvæsen i fokus
Som noget helt nyt er der vedtaget at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til at styrke og ud vikle sundhedstilbud tæt på borgeren. Der er tale om alle kommunale sundhedsopgaver samt opgaver inden for praksis sektoren. Hospitalsopgaver i det nære sundhedsvæsen defineres dels som lokale ambulante hospitalstilbud for borgere med en vis afstand til akuthospital (akutklinikker, sundhedshuse). Og dels som hospitalsbehandling, som foregår uden for hospitalet eksempelvis i borgerens eget hjem.

Som en særskilt pulje er der reserveret 6 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Holstebro.

Ændringer i takstregulering
I forhold til omstillingsplanens udspil er der også afsat en større pulje til at afbøde den usikkerhed, der ligger i regnereglen om, at det hospital, der afgiver en opgave, kan spare 75 pct. , mens den modtagende afdeling kan videreføre aktiviteten for 25 pct. Dermed er den såkaldte takstreguleringspulje på 28 mio. kr. i 2012 og 42 mio. kr. i årene 2013 - 2014.

- Selv om vi har arbejdet for at afbøde de mest barske konsekvenser for borgerne, er der ingen tvivl om, at forliget får konsekvenser både for patienter og ansatte. Patienterne får i flere tilfælde længere afstande til fx fødesteder, som samles på de fem akuthospitaler. Og vi kommer ikke uden om at måtte afskedige mange dygtige medarbejdere. Men en stor del af besparelserne kommer til at ligge på de administrative områder, netop for at mildne konsekvenserne for patienterne, siger Bent Hansen.

Regionsrådsformanden peger her på, at fx den centrale administration i regionshusene bidrager med besparelser for 47,5 mio. kr. Desuden gennemføres administrative besparelser ved to fusioner. Regionshospitalet Silkeborg fusionerer med Regionshospitalet Viborg, og i Århus fusionerer Århus Universitetshospital, Skejby med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Åbner for nye felter for besparelser
Omstillingsplanen har beskrevet spareforlag for 500 mio. kr. Det giver et råderum på 45 mio. kr. til brug for politisk prioritering. For at nå sparemålet på 455 mio. kr. har de 45 mio. kr. dog ikke været nok. Derfor er nye besparelser kommet til.

Det er vedtaget at opsige en særlig aftale med ørelægerne i Holstebro. Aftalen stammer tilbage fra Ringkøbing Amt og betyder, at en ørelægeklinik udfører en del af regionens audiologiske prøver. Med forslaget bliver der et ensartet tilbud om høreapparatbehandling i regionen. Forslaget giver 19 mio. kr. i årlig besparelse.

Nyt er det også, at hospitalerne pålægges en ekstra besparelse på administrationen. Besparelsen udgør 6 mio. kr. og pålægges de hospitaler, der har de relativt højeste administrative udgifter.

På det medicinske område reduceres der med yderligere 12-15 senge. Dog først i fuld skala fra 2013, da forbruget af sengedage på de enkelte hospitaler skal analyseres i løbet af 2011.

Endelig stiles der efter at behandle flere patienter i Region Midtjylland og dermed reducere udgifterne til behandling af patienter i andre regioner.

De borgerlige forlod forhandlingerne, som de betragtede som skinforhandlinger. Se debatindlæg.

Læs mere om budgetforliget her

lcl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt