Kommunerne har hårdt brug for en ny regering

Kommunerne har hårdt brug for en ny regering

KRONIK For hver dag med den nuværende borgerlige politik og angreb på kernevelfærden - jo vanskeligere bliver det for den nye socialdemokratiske regering at få rettet op på økonomien og sikre den fælles velfærd, skriver udvalgsformand i Esbjerg, John Snedker
2. FEB 2011 6.00

Af udvalgsformand John Snedker

Den nuværende borgerlige regering med Dansk Folkeparti i spidsen foretager lige nu de hidtil kraftigste frontalangreb overfor kommunerne - og angriber dermed med voldsom kraft velfærden og trygheden hos helt almindelige familier. Efterlønnen skal afskaffes, velfærden reduceres kraftig, og landets kommuner skal sættes endnu mere under økonomisk pres med øget kontrol. Derfor har kommunerne hårdt brug for en ny regering - jo før jo bedre!

Man kommer ikke udenom, at det er den borgerlige regering med Dansk Folkeparti i spidsen, der bærer hovedansvaret for, at landets 98 kommuner har måttet vedtage budgetter for 2011, der landet over indeholder besparelser, serviceforringelser og personalereduktioner.

Regeringens og Dansk Folkepartis diktat til landets kommuner sidste sommer om den såkaldte 'Nulvækst' har for alvor sendt kommunerne - herunder også Esbjerg Kommune - på en alvorlig økonomisk hestekur. Den kommunale velfærd er med andre ord kommet gevaldigt under pres.

Nulvækst betyder ikke uændret serviceniveau, som navnet ellers let kunne antyde. Uændret kommunalt serviceniveau ville nemlig have kostet mellem 1,5 - og 1,7 pct. mere om året.

Spareplan bremser spæd vækst
Forklaringen er den simple, at besparelser ved det faldende børnetal slet ikke modsvares af de øgede udgifter i konsekvens af, at vi dels blive flere ældre og dels har stigende udgifter på det sociale område - og det vidste regeringen i øvrigt godt. Derfor har den såkaldte 'nulvækst' også landet over medført besparelser, serviceforringelser og personalereduktioner i de kommunale budgetter fra 2011.

Regeringens og Dansk Folkepartis spareplan fra foråret trækker 24 mia. kr. ud af dansk økonomi. Det bremser den spæde vækst - og presser i sidste ende den enkelte borger ude i kommunerne.

Kommunalpolitikerne i landets 98 kommuner fik med andre ord en bunden opgave af regeringen, nemlig at udmønte de serviceforringelser i kommunerne, der kræves for at betale for de store ufinansierede skattelettelser, som Regeringen og Dansk Folkeparti har givet til de velbjærgede.

Men regeringens angreb mod den kommunale velfærd stopper ikke her.

Beskæftigelsesindsatsen smadres
Efter at de kommunale budgetter var vedtaget i oktober, så indgik regeringen og Dansk Folkeparti en finanslovaftale medio december, der med voldsom kraft rammer hele den kommunale beskæftigelsesindsats med virkning fra 1. januar 2011.

Aldrig før er det set, at der vedtages en Finanslov, der 14 dage efter får så store konsekvenser for den kommunale økonomi - og ikke mindst for indsatsen overfor de ledige! Alene i Esbjerg Kommune medfører dette besparelser på ca. 84 mio. kr. om året, heraf 37 mio. kr. på selve aktiveringsindsatsen.

Det er den helt forkerte vej at gå i en tid med stigende ledighed, ikke mindst blandt unge og ufaglærte - også når vi ved, at der generelt bliver færre jobs til ufaglærte. Kommunerne bliver altså ramt på både forsørgelsesdelen og aktiveringsdelen overfor såvel de forsikrede som ikke forsikrede ledige. Vanvittigt, når der fortsat er 'flaskehalsproblemer' og derfor hårdt brug for opkvalificering, uddannelse og revalidering. Vi skal væk fra kassetænkning, og derimod tænke aktivt i forhold til den enkelte ledige. Socialdemokraterne vil løfte og støtte den enkelte - og have stærkt fokus på kompetenceløft og integration.

Flere stramninger og bureaukrati på vej fra Regeringen
Men regeringens og Dansk Folkepartis kommunale angreb fortsætter desværre ufortrødent.

Regeringen vil sikre, at de urimeligt og i øvrigt historisk stramme økonomiske rammer overfor kommunerne overholdes, og stafsanktionerne fra i sommers strammes nu yderligere, samtidig med, at der indføres mere og mere kontrol.

Med Lovforslag 105, der netop er førstebehandlet i Folketinget, indføres yderligere kontrol. Regeringen vil nu have, at kommunerne skal indføre halvårsregnskaber. Naturligvis skal vi i kommunerne har styr på økonomien. Men kommunerne - herunder også Esbjerg Kommune - knokler allerede nu med at finde effektiviseringer og besparelser, der hvor det gør mindst ondt.

Sidste år høstede kommunerne effektiviseringsgevinster for i alt 1,3 mia. kr. (selvom der kun blev budgetteret med 1,1 mia. kr.) I år forventer kommunerne at hente yderligere 2,2 mia. kr. på denne konto. Så i stedet for at overdænge kommunerne med endnu flere bureaukratiske regler og sanktioner, så ville man komme længere med mere tillid og respekt for det kommunale selvstyre.

Som regeringens lovforslag ligger nu er det alt for restriktivt og bureaukratisk, så jeg er meget glad for at Socialdemokraterne på Christiansborg stemte imod.

Næste forslag fra regeringen, der førstebehandles den 4. februar, vil stramme sanktionerne mod kommunerne alvorligt. Hvis de kommunale serviceudgifter i 2011 overskrides - så nedsættes bloktilskuddet for 2012 tilsvarende. 40 pct. af bloktilskudsnedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne (også selvom vi her i Esbjerg Kommune overholder aftalen), mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Det rammer vilkårligt - og sætter trygheden på spil.

Socialdemokraternes holdning er, at vi ikke skal straffe kommunerne yderligere, men i stedet arbejde for realistiske og mere fleksible aftaler, hvor forringelser i kernevelfærden undgås.

Ny regering så hurtigt som muligt
Set fra et kommunalpolitisk synspunkt, så er det derfor vigtigere end nogen sinde, at der kommer en ny socialdemokratisk ledet regering. Det er ikke nok at spare os ud af krisen - vi skal derimod investere i mennesker, arbejdspladser, uddannelse, sundhed og vækst.

Der er hårdt brug for reformer, der øger produktiviteten. Der er hårdt brug for reformer, der øger arbejdsudbuddet - og der er ikke mindst hårdt brug for et Folketing og en regering, der bakker op om det, der lige nu foregår i kommunerne, hvor kernevelfærden udmøntes - og dermed tryghed i hverdagen for helt almindelige familier.

For hver dag, der går med den nuværende borgerlige politik og angreb på kernevelfærden - jo vanskeligere bliver det for den nye socialdemokratiske regering at få rettet op på økonomien og sikre den fælles velfærd.

 

Så lad os nu får det overstået i en fart - lad os få det valg, så Helle og co. hurtigst muligt kan afløse en slidt, metaltræt og idéforladt borgerlig regering.


Formand for Esbjergs Plan & Miljøudvalg, gruppeformand og politisk ordfører John Snedker (S)

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt