Furesø forbereder sig på fremtidens flere sundhedsopgaver

Furesø forbereder sig på fremtidens flere sundhedsopgaver

Stigende sundhedsudgifter og flere ældre øger presset på at få skabt et bedre samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og hospitalet, og kommunerne må regne med flere opgaver, lyder en af konklusionerne fra et temamøde

FURESØ: Temamødet handlede om sundhedsøkonomi og samarbejde, og det var Furesø Kommunes Sundhedsråd, der afholdt det for bl.a. kommunens læger, Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet.

På temamødet viste sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Dansk Sundhedsinstitut, hvordan arbejdsstyrken falder, mens antallet af ældre stiger, så der i 2020 vil være 2-3 ældre for hver person, der arbejder.

Samtidig stiger forbruget af sundhedsydelser pr. borger, især i den ældre generation, og endelig er ydelserne blevet dyrere på grund af nye behandlingsformer.

- Det danske samfund står over for en kæmpe udfordring, og i Furesø Kommune ser vi de samme tendenser meget klart. Samtidig ser vi, at borgerne bliver udskrevet tidligere fra hospitalet og sendes hjem i en mere svækket tilstand end før. Det stiller nye krav til os i kommunerne, siger Susanne Mortensen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Tendensen til kortere hospitalsindlæggelser og hurtigere udskrivning til hjemkommunen vil fortsætte, mener sundhedsøkonom Jakob Kjellberg og Lars Rytter, formand for Fagligt udvalg i PLO. Og det skyldes dels, at lægerne selv anbefaler så korte indlæggelser som muligt, dels at der vil blive færre senge og færre hænder på hospitalerne fremover.

Derfor er det uhyre vigtigt, at både kommuner og praktiserende læger er godt rustede til at tage ansvaret for den fortsatte behandling og pleje af svækkede borgere.

Lars Rytter fortalte om gode erfaringer fra Glostrup, hvor egen læge og hjemmesygeplejersken sammen tager på opfølgende hjemmebesøg hos borgere, der er vendt hjem fra hospitalet. På Vestegnen er der også gode erfaringer med et styrket samarbejde i forbindelse med de såkaldte 'forløbsprogrammer' for borgere med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Jakob Kjellberg pegede desuden på at et oplagt indsatsområde er at arbejde med de ældres evne til at klare sig selv længere.

Furesø sadler om
- Heldigvis er vi i Furesø Kommune allerede i gang med at sadle om, siger Social- og Sundhedsdirektør Niels Milo Poulsen, og han tilføjer:

- I Furesø Kommune har en målrettet indsats i 2010 medført en betragtelig nedgang i antallet af dage, hvor færdigbehandlede borgere venter på at komme hjem fra hospitalet. Det er netop et af de indsatsområder, hvor kommunen har mulighed for at gøre noget i forhold til medfinansieringen af sundhedsvæsenet.

- For nylig har vi etableret en rehabiliteringsafdeling, der er specielt beregnet til at modtage svækkede borgere fra hospitalet eller fra hjemmet. Vi er også ved at omlægge hjemmesygeplejen med henblik på at blive rustet til at håndtere de svækkede borgere.

- Og til foråret starter vi et projekt, der skal hjælpe borgerne med at 'kunne selv' længst muligt. Det er både godt for deres sundhed og livskvalitet, at de har kontrol over eget liv og holder sig aktive. Endeligt har Furesø Kommune tilsluttet sig forløbsprogrammer i den nye sundhedsaftale med Region Hovedstaden, siger Niels Milo Poulsen.

mou

Fakta:

Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Den kommunale medfinansiering er ca. 20 % af den faktiske aktivitet. Furesø Kommune betalte i 2009 64.789.000 kr. i medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Hertil kommer et grundbidrag pr. borger (ca. 1.100 kr.). 

Befolkningsudvikling
Den seneste prognose forudser, at der vil ske en stigning fra 2010 til 2022 på 72 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 9 procent i aldersgruppen 65-79 år.

Borgere med kronisk sygdom i Furesø
Diabetes: 1420 personer
Hjertesygdomme: 1600 personer
Apopleksi: 600 personer
Kroniske lungesygdomme: 3800 personer
Kræft: 1000 personer
Gigt og knogleskørhed: 2300 personer
Rygsygdomme: 1400 personer

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt