Fleksjob har fortrængt andre ansættelsesformer

Fleksjob har fortrængt andre ansættelsesformer

Fleksjobordningen blev indført 1. januar 1998. Siden da er over 100.000 personer blevet visiteret til ordningen

Det er et langt højere antal end forventet, og har gjort fleksjobordningen langt dyrere end skønnet. Med det formål at skaffe viden om de personer, der visiteres til fleksjobordningen, er der udarbejdet to rapporter om fleks-jobordningen, oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en kvantitativ analyse, der beskriver hele fleks-jobordningen - fra visitation til afgang. Analysen bygger på tilgængeligt datamate-riale om fleksjobvisiterede.
DISCUS har lavet en kvalitativ analyse på baggrund af spørgeskemaer, der er sendt ud til 4.500 fleksjobansatte, 4.900 ledige fleksjobvisiterede og 4.800 virksomheder. Derudover har DISCUS gennemført interview med 11 kommuner og virksomheds-ledelsen og fleksjobansatte i 8 virksomheder.

Hovedkonklusionerne er blandt andet.:

  • Fleksjobordningen er så attraktiv for arbejdsgivere og ansatte, at det helt har fortrængt andre muligheder for ansættelse med skånehensyn, fx aftale-baserede skånejob, uformelle skånehensyn eller ustøttede deltidsjob.
  • De 5 pct. fleksjobansatte, der havde de højeste indkomster, havde en gen-nemsnitlig indkomst på 680.000 kr. årligt inkl. pension, hvor arbejdsgiveren i gennemsnit modtog 225.000 kr. i tilskud.
  • Som fleksjobordningen i dag er skruet sammen, har hverken medarbejderen i fleksjob eller virksomheden incitamenter til at øge arbejdstiden. Lønnen er nemlig som udgangspunkt den samme uanset arbejdstid.
  • Hver femte fleksjobansatte vurderer, at de har fået det bedre. Det gælder særligt personer med psykiske problemer, hvor hver tredje vurderer, at de har fået det bedre.

tj 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt