Kalundborg vedtager budget uden dramatiske nedskæringer

BUDGET 2011 Lokallisten Kalundborg, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Venstre bag budgetforlig, der både rummer besparelser, der kan mærkes og besparelser, der ikke kan mærkes af borgerne
13. OKT 2010 20.17

KALUNDBORG: På en række punkter er der enighed mellem flertals-gruppen og den socialdemokratiske gruppe. Bl.a. om nødvendigheden i at tilføre børne- og familieområdet, undervisningsområdet og voksenspecialområdet flere penge, hvis der fremadrettet skal være sammenhæng mellem det vedtagne budget og den faktiske aktivitet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 

Skatteprocent og grundskyldpromille i 2011 er uændret i forhold til 2010 - henholdsvis 25,3 pct. og 30,4 promille. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af skatter og udligning. 

Driftsbudgetterne bliver hævet på en række områder – i alt med ca. 50 mio. kr. om året, for at sikre realistiske budgetter. Det skaber samtidig en klar forventning om, at lederne på de pågældende områder fremover vil overholde deres budgetrammer. 

For at kunne finansiere budgetudvidelserne, og på sigt skabe balance i økonomien, indeholder budgettet en lang række besparelser og effektiviseringstiltag. I alt forudsættes der gennemført reduktioner i 2011 på godt 30 mio. kr. stigende til 64 mio. kr. i 2014 – eller i gennemsnit 50 mio. kr. pr. år.

Det er tilstræbt, at balancen i kommunens økonomi ses i et længere tidsperspektiv, og at det sker uden de store dramatiske besparelser som man ser i andre kommuner, med f.eks. lukning af skoler og institutioner.

En lang række af forslagene vil blive gennemført, uden at det påvirker serviceniveauet over for borgere og brugere. Det drejer sig bl.a. om bedre udnyttelse af indkøbsaftaler, bedre tilrettelæggelse af kørselsordninger, reduktion i sygefraværspulje og reduktion i udgifterne til den politiske organisation som følge af færre udvalg.

Allerede i budgettet for 2010 blev der gennemført reduktioner på det administrative område. Det har også været målet i budgettet for 2011, at reducere de administrative udgifter. Det sker bl.a. ved at samle hovedparten af det administrative personale ét sted. Hermed kan der realiseres en effektiviseringsgevinst på 15 mio. kr., når projektet er fuldt gennemført.

Men der er også tiltag, som borgerne vil komme til at mærke. Der vil på flere områder ske en stigning i brugerbetalingen, bl.a. mad til vuggestuebørn og pensionister, byggesagsgebyrer og taksten i SFO.

Udgifterne på voksenhandicapområdet har været stærkt stigende de senere år, således at regnskabsresultatet har ligget betydeligt over det afsatte budget. Så på trods at tilførslen af ekstra budgetmidler til voksenhandicapområdet, er det nødvendigt at gennemføre en række reduktioner, for at få udgiftsniveauet bragt ned. 

På anlægsområder indebærer det vedtagne budget, at det høje niveau, hvad angår renovering af veje, bygninger, broer og havne fastholdes, således at kommunens værdier ikke forringes. Kommunalbestyrelsen har som mål, at anlægsniveauet skal være mindst 80 mio. kr. om året.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt