Kommunalt og statsligt miljø-bureaukrati under opsporing

Kommunalt og statsligt miljø-bureaukrati under opsporing

MINDRE BØVL Herlev, Gentofte, Vordingborg, Odense, Helsingør, Middelfart, Tønder og Aabenraa er sammen med Kolding, Vejen og Århus involveret i at afvikle bøvl på miljøområdet

I 2010 er turen kommet til at afbureaukratisere Miljøministeriets område. Afbureaukratiseringen gennemføres som en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram i et samarbejde mellem Finansministeriet, Miljøministeriet og KL, oplyser KL.

I 2008 igangsatte regeringen en afbureaukratiseringsproces, hvis formål er at reducere den tid, kommunale medarbejdere bruger på administrative opgaver og frigøre tid til kerneopgaver. Beskæftigelsesområdet har været i gang, og nu er det altså miljøområdet, det gælder.

Miljøministeriets område spænder vidt. Styregruppen har derfor valgt at gå i dybden med fire udvalgte områder i den kommende analyse. Områderne er:

 • Miljøregulering af virksomheder
 • Lokalplanlægning
 • Samspillet mellem SMV- og VVM-godkendelser samt
 • Jordområdet
 • I projektet vil der blive set på regler og processer i forhold til de miljømæssige formål de varetager. Der vil blive gennemført en scanning, hvor chefer og miljømedarbejdere i otte kommuner vil blive interviewet om procedurer og regler, som opfattes som unødigt bureaukratiske og administrativt belastende i dagligdagen. Dernæst vil der blive foretaget en kortlægning og måling af udvalgte kommunale medarbejderes administrative opgaver. De otte kommuner er Herlev, Gentofte, Vordingborg, Odense, Helsingør, Middelfart, Tønder og Aabenraa.

  Kortlægningen skal identificere, hvilke administrative opgaver, statslig og kommunal regulering påfører medarbejdere på miljøområdet, og målingen hvor meget tid, medarbejderne bruger på de enkelte administrative opgaver. Målingen involverer medarbejdere i 11 kommuner.
  Det er de førnævnte otte samt Kolding, Vejen og Århus.

  Projektet afsluttes i efteråret. Forinden er der udarbejdet en række konkrete forslag til forenklinger baseret på de gennemførte interviews og observationer om opgaveløsningen. Herefter fremlægger regeringen et udspil med konkrete forenklingsforslag.

  Det er ikke første gang, kommunernes miljøopgaver sættes under en afbureaukratiserings-lup. Blandt andet blev der i efteråret 2007 afholdt en række workshops i Århus og Roskilde med repræsentanter fra Miljøministeriet, et antal kommuner og KL. Her blev der opsamlet en række forslag, som Miljøministeriet efterfølgende har bearbejdet. Nogle forslag har ført til ændringer af regler og vejledninger, nogle undersøges fortsat, mens andre ikke har vist sig mulige at gennemføre af juridiske, praktiske eller politiske årsager.

  Flere af forslagene gik igen i det afbureaukratiseringskatalog, som KL lancerede i 2009. Som eksempler på konkrete resultater af tidligere dialog om forenkling kan nævnes, at:
 • jordforureningsområdet arbejder Miljøministeriet med mulighederne for at samkøre regler om anmeldelse af jordflytning med regler om genanvendelse af jord, hvilket bl.a. betyder, at jorden som udgangspunkt kun skal analyseres og deklareres én gang og at reglerne om prøvetagningsfrekvens ved analyse af jorden forenkles
 • brugerbetalingsbekendtgørelsen vil blive revideret og præciseret
 • der på husdyrområdet overvejes en række nye undtagelser fra godkendelsespligten i forbindelse med visse mindre ændringer af husdyrbrug, der ikke indebærer en udvidelse af antal dyreenheder
 • der arbejdes på en ny mindre vejledning om samspillet mellem VVM- og SMV-reglerne

  ka
Se flere stillinger
Nyhedsbrev