Politiloven med kommentarer

'Politiloven med kommentarer'

ANMELDELSE En ajourført kommentar til Politiloven af 1. august 2004 og de senere ændringer i loven. Bogen er suppleret med afgørelser, som forfatteren betegner som skelsættende - bl.a. om politiets anvendelse af skydevåben

Af Paul Hegedahl

Ib Henricson:
'Politiloven med kommentarer', 2. udg.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2010.
200 s., indb., 16 x 23,5 cm.,
bilag med indgrebsbetingelser og om magtanvendelse,
liste over forkortelser og litteratur, domsregister, stikordsregister.
Kr. 340 inkl. moms, medlemspris kr. 272,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-574-2102-6.


Politiet er sandsynligvis stadig den offentlige instans i Danmark, der suverænt nyder den højeste status. Ingen andre offentlige instanser kan matche dets popularitet, folkelighed og bevillinger. I sin bog 'I tryghedens navn - Politiets rolle i det senmoderne samfund'; Forlaget Frydenlund, København 2009, som vi tidligere har anmeldt her på dknyt.dk, skriver Mette Volquartzen bl.a.: 'Faren er, at der netop af denne grund - og fordi politiet nu en gang har magtmonopolet, bliver flyttet flere og flere penge ud af velfærdsstatens øvrige instanser og ført dem over til politiet, således at politiet, som forfatteren siger det, bliver en opsamlingsmyndighed som vi hælder alle de problemer over i, som vi ellers ikke lige ved, hvad vi skal stille op med.' Og vi ser da også politikere, som - ofte uden omtanke - ønsker politiet sat ind over for en række problemer, som skal behandles af andre instanser.

Politiloven, der trådte i kraft 1. august 2004, og afløser politilovene af 1863 og 1871, er med til at synliggøre og regulere, hvilke opgaver politiet har og angiver også grænserne for politiets beføjelser. Den indeholder tillige udtømmende bestemmelser om politiets magtanvendelse såvel inden for som uden for straffeprocessen.

Efter lovens ikrafttræden udkom der i januar 2005 en bog med kommentarer til politiloven. Da der i de forløbne fem år er foretaget ændringer i loven, har forfatteren, Ib Henricson, fundet det hensigtsmæssig at publicere en udgave 2 af politiloven med kommentarer. Bogen er desuden suppleret med trykt praksis fra perioden, herunder ikke mindst nogle afgørelser, som forfatteren/kommentatoren betegner som skelsættende, om politiets anvendelse af skydevåben.

Kommentar er uddybet i forhold til den første udgave. Desuden er ordensbekendtgørelsen, der afløste normalpolitivedtægten gengivet i sin fulde ordlyd. Også magtbekendtgørelsen er ændret. Kommentaren er baseret på lovens bemærkninger og betænkning nr. 1410/2002, men er tillige illustreret med doms- og administrativ praksis fra tiden før lovens ikrafttræden.

Indholdsoversigt
Disponeret efter Politiloven er bogens grundige kommentarer opdelt i syv kapitler samt bilag og registre:

Forord

Politiloven

Kapitel 1. Politiets formål og virke

Kapitel 2. Politiets opgaver

Kapitel 3. Politiets indgreb

Kapitel 4. Politiets anvendelse af magt

Kapitel 5. Politiets selvhjælpshandlinger

Kapitel 6. Bemyndigelsesbestemmelser

Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Bilag 1. Indgrebsbetingelser
Bilag 2. Magtanvendelse ved hjælp af skydevåben, stav, hund og gas
Forkortelser og litteratur
Domsregister m.v.
Stikordsregister

Forfatteren
Ib Henricson, cand.jur., er tidligere vicepolitimester i Odder Politikreds og lektor på Aarhus Universitet, hvor han underviser i straffe- og politiret.

Supplerende links
http://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/
Politiets hjemmeside - meget omfattende

http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=50165&s=hegedahl
Af Paul Hegedahl: 'Hvad må politiet'. En forbrugervejledning, der giver svar på mange af de spørgsmål, som opstår, når man møder politiet. Samtidig giver bogen en række gode råd og et indblik i politiets arbejdsmetoder.

http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=41464&s=politi
Af Paul Hegedahl: 'Kan - og skal vi betale os til tryghed? Politiets rolle i det senmoderne samfund'. Anmeldelse af Mette Volquartzen: 'I tryghedens navn - Politiets rolle i det senmoderne samfund';
Forlaget Frydenlund, København 2009. ISBN 978-87-7887-778-9.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt