I hjertet af skolesundhedsplejen - et udviklingsprojekt i Randers

ANMELDELSE Bogen beskriver Randers' proces med at prioritere børn og unges sundhed ved at højne kvaliteten af sundhedsfremme på skoleområdet
16. MAR 2010 11.00

Af Paul Hegedahl

Helle Merete Nordentoft & Karen Wistoft (red.):
'I hjertet af skolesundhedsplejen
- et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Randers Kommune';
Aarhus Universitetsforlag, Århus 2010.
191 s., hft., 15,5 x 24 cm., ill., litt.liste efter hvert kapitel.
Kr. 228,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-7934-601 7.

Det udviklingsprojekt, der lægges frem i denne bog, er blevet finansieret af Sundheds- og Ældreforvaltningen i Randers Kommune med støtte fra Helsefonden, Trygfonden, Aase og Ejner Danielsens Fond og Nordeafonden til forskellige delprojekter.

I 2007 besluttede Randers Kommune at prioritere børn og unges sundhed ved at højne kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse på skoleområdet. Sundhedsplejen blev omorganiseret fra gennemgående at være en 'kombineret ordning' til også at rumme et skel mellem småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje. Sundhedsplejerskerne fik mulighed for at vælge, om de primært ville arbejde med det ene af de to områder eller fortsætte med begge dele. Samtidig fik skolearbejdet tilført flere ressourcer, blandt andet til et flerårigt sundhedspædagogisk udviklingsarbejde i form af en række selvstændige projekter med afsæt i et fælles værdibaseret sundhedsbegreb og en involverende sundhedspædagogisk tilgang. Et udviklingsprojekt, der beskrives i 'I hjertet af skolesundhedsplejen - et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Randers Kommune'.

En skærpet faglig identitet
Gennem de to år, udviklingsarbejdet har stået på, har atten sundhedsplejersker og børne- ungelægen fra Randers Kommune været dybt involveret i projektet. Som der står i forordet: 'Ud over de lovpligtige krav og Randers Kommunes egen sundhedspolitik har drivkraften i projektet være et stort ønske hos sundhedsplejerskerne i Randers Kommune og at kvalificere og udvikle kommunens skolesundhedspleje pædagogisk.

Sundhedsplejerskerne gennemførte det indledende arbejde med at indkredse egne visioner og afdække centrale problemstillinger. Målet var at udvikle et sundhedspædagogisk grundlag for aktiviteterne med børnene og de unge i skolen. Det var også et ønske, at udviklingsprojektet skulle øge sundhedsplejerskernes synlighed over for børn og unge, forældre, lærere og andre samarbejdspartnere - og over for kommunens politikere. Samtidig også at styrke deres egne pædagogiske kompetencer i relation til skolearbejdet.

Projektet er gennemført i samarbejde med forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet.

Sundhedsplejerskernes faglige identitet på skoleområdet er styrket.

Indhold
Foruden forord har bogen ni kapitler:

Forord
Af projektleder, sundhedsplejerske Rikke Wendelbo Selde, Randers Kommune
og lektor, cand.pæd. Karen Wistoft, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

Kapitel 1. Sundhedspædagogisk udviklingsarbejde - en introduktion
Af lektor, cand.pæd. Karen Wistoft, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

Kapitel 2. Værdier og sundhedspædagogisk kompetenceudvikling
Af lektor, cand.pæd. Karen Wistoft, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

Kapitel 3. Pusterummet - samtalegrupper for skilsmissebørn
Af Grethe Aaberg, Birgitte Gæmelke, Pia Skovby Felding og Lotte Lahn, sundhedsplejersker, Randers Kommune

Kapitel 4. Selvværd vejer tungest - gruppeintervention i relation til overvægt blandt børn
Af Lotte Lahn, Joan Spørring Højgaard, Rikke Wendelbo Selde,
Pia Skovby Felding og Inger Margrethe Dahl, sundhedsplejersker, Randers Kommune.

Kapitel 5. 'Det handler om dig' - en sundhedspædagogisk sundhedsprofil
til 8. klasser i Randers Kommune
Af børne- og ungelæge Hanne Kjær, Sundheds- og ældreafdelingen, Randers Kommune

Kapitel 6. Elevens dagsorden - et sundhedspædagogisk perspektiv på samtalen i 8. klasse
Af Ragnhild Degn, Dorthe Øster, Birthe Dalgaard Mikkelsen, Hanne Winther og
Heidi Schaltz Larsen, sundhedsplejersker, Randers Kommune

Kapitel 7. Dreng og pige, hvad vil det sige - undervisning om kroppens udvikling
målrettet børn i 2. - 3. klasse
Af Hanne Andreassen og Hanne Grethe Ryberg, sundhedsplejersker, Randers Kommune

Kapitel 8. Sundhedscirkus - et tilbud til børn i de mindste klasser
Af Heidi Andersen, Joan Spørring Højgaard og Inger Margrethe Dahl,
sundhedsplejersker, Randers Kommune

Kapitel 9. 'Et spadestik dybere' - om kollegial sparring og kompetenceudvikling
i skolesundhedsplejen
Af adjunkt, cand.comm., sygeplejerske Helle Merete Nordentoft, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

Erfaringerne fra projektet
Projektdeltagerne fortæller, at erfaringerne fra projektet har vist, at udviklingsarbejde er krævende - både personligt og fagligt. De har skullet være indstillet på at lære at stille spørgsmål ved 'vedtagne sandheder' og gængse rutiner og diskutere normer i skolearbejdet. Projektarbejdet var givende - men også i høj grad krævende, og det har været nødvendig med stor fleksibilitet i såvel sundhedsplejen i praksis som i den daglige ledelse.

Resultaterne, som dokumenteres i bogen, er blevet en række nytænkende arbejdsredskaber, der kan anvendes direkte i det sundhedsfremmende arbejde.

Det er projektdeltagernes håb og ønske, at deres erfaringer fra dette projekt med nyudviklede metoder og arbejdsformer vil blive brugt af andre på børne- og ungeområdet, og at bogen vil være en inspiration og støtte for alle, som har mod og lyst til at følge op på erfaringerne i deres egen praksis.

I denne bog videregives på en klar og inspirerende måde ny viden om sundhedsplejerskernes muligheder for at være en aktiv medspiller i forhold til skolebørns sundhed. Den belyser udfordringerne ved at arbejde pædagogisk på nye måder - ikke mindst - i samarbejde med andre, så der etableres sammenhængende indsatser over for børn og unge med disses egne aktive deltagelse.

Den er et vægtigt bidrag til hele den nødvendige nye tankegang på sundhedsarbejdet i Danmark.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt