Handicappede: Fjern kommunernes adgang til at klage

DEBAT: Klagesystemet er til for at beskytte borgeren som den svage part og ikke for at kommunerne kan klage, bare fordi et nævn giver borgeren medhold i en klage. Det er en skæv og urimelig udvikling, skriver formanden for DH, Stig Langvad
11. MAR 2010 8.51

Under overskriften 'Væk med de kommunale klager' skriver Langvad til socialminister Benedikte Kiær:

'Som opfølgning på debatten om kommunernes stigende antal klager til Ankestyrelsen, foreslår Danske Handicaporganisationer, DH:

• At kommunernes adgang til at klage til Ankestyrelsen fjernes.

• At kommunernes indbyrdes strid om mellemkommunal finansiering fjernes fra klagesystemet.

Som det er fremgået af dagspressen den 8. marts 2010, er næsten halvdelen af Ankestyrelsens principielle sager blevet rejst af kommunerne. De vil afprøve den nedre grænse for service til mennesker med handicap. Tendensen er stærkt stigende. I 2005 udgjorde kommunernes andel af de principielle sager i Ankestyrelsen 12 pct, mens det tilsvarende tal i 2009 er steget til 43 pct. af alle sager.

DH mener, klagesystemet er til for at beskytte borgeren som den svage part og ikke for at kommunerne kan klage, bare fordi et nævn giver borgeren medhold i en klage. Det er en skæv og urimelig udvikling. Hertil kommer, at kommunerne har langt flere 'muskler' til at forberede sagerne som generelle og principielle sager, hvilket øger uligheden borger og kommuner imellem.


Ingen saglig grund

DH foreslår derfor, at kommunernes adgang til at indbringe klagesager til Ankestyrelsen fjernes. Der er ingen saglig grund til, at kommunerne skal kunne indbringe sagerne. Tværtimod er der behov for at styre udviklingen i retning af større støtte til, at borgerne kan rejse sagerne.

Forslaget vil medføre mindre arbejde for både Ankestyrelsen og de kommuner, der indbringer sager. Samtidig vil det give større tryghed hos borgerne, når de har fået medhold i en afgørelse i nævnet.

Derudover foreslår DH, at de sager, der alene omhandler mellemkommunal finansiering, fjernes fra klagesystemet. Det vil sige de sager, hvor kommunerne indbyrdes slås om, hvem der skal betale for en borger, der er flyttet til en anden kommune.

Det er ikke rimeligt, at klagesystemet, der er til for at sikre borgernes rettigheder, skal anvende så uforholdsmæssigt mange ressourcer på at afklare, hvilke kommuner, der er betalingspligtige til hvem. Klagesager om disse spørgsmål, som ikke vedrører borgeren, bør fjernes fra klagesystemet. Stridsspørgsmål om mellemkommunal finansiering må kunne løses på anden vis.'

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt