Århus opgiver drømmen om multiarena

Krisen betyder, at ingen private interesser vil investere i projektet, og bankerne vil ikke risikere noget i projekter med kultur, sport og fritid. Den politiske styregruppe har derfor besluttet at stoppe projektet

ÅRHUS: Århus Byråd har gennem nogle år arbejdet for at realisere visionen om en multiarena i Århus med plads til 15.000-20.000 tilskuere, et centrum for events, sport, kultur, kongresser, messer, turisme, underholdning m.v.

Det har været udgangspunktet, at en kommende multiarena skulle placeres på det sydlige godsbaneareal og finansieres via private midler såvel anlægs- som driftsmæssigt. Gennem et udbud skulle det afklares i hvilket omfang, det var påkrævet med kommunal støtte til projektet i form af indskud af grund og/eller driftstilskud.

Men en analyse fra PricewaterhouseCoopers ultimo 2008 viste, at projektet blev hårdt ramt af den økonomiske afmatning, og konklusionen var, at som markedet så ud, ville der være behov for et betragteligt kommunalt tilskud på mellem 540 og 775 mio. kr. for at projektet skulle kunne realiseres. På den baggrund besluttede den politiske styregruppe at udsætte udbudsprocessen.

PricewaterhouseCoopers har i december 2009 igen vurderet mulighederne for at finansiere og gennemføre multiarenaprojektet. De konkluderer nu, at arenaprojektet formentlig kun kan realiseres, hvis kommunen er indstillet på at finansiere arenaen fuldt ud eller yde et meget betydeligt tilskud i samme størrelsesorden som analysen fra 2008 lagde op til og yderligere helt eller delvist garantere for driften.

PwC´s konklusion bygger på en række personlige og telefoniske inter-view med potentielle operatører og finansieringskilder. Operatørerne har i dag ikke interesse for at investere i et arenaprojekt i Århus, men vil alene påtage sig en driftsrolle mod betaling.

Bankerne er som udgangspunkt ikke interesseret i at tage risici i forbindelse med finansiering inden for kultur, sport og fritid, selvom vilkårene for lånefinansiering generelt er væsentlig bedre i dag end for et år siden.

Den administrative styregruppe -bestående af ledende embedsmænd - vurderer på den baggrund, at det ikke aktuelt er realistisk at gennemføre planerne om en multiarena i Århus og anbefaler derfor, at projektet henlægges.

Den politiske styregruppe - Magistratens medlemmer samt byråds-medlemmerne Rabih Azad-Ahmad (R), Lars Skov (DF) og Jette Jensen (EL) - har derfor på sit møde i dag besluttet at stille planerne i bero.

Som konsekvens af dette har den politiske styregruppe besluttet, at et beløb på ca. 7,7 mio. kr., som var afsat til det videre arbejde med multiarenaen, nu reserveres til dækning af evt. kommunale omkostninger i forbindelse med etablering af en koncertplads.

 

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt