Vandplan i åbent samråd

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har kaldt miljøminister Karen Ellemann (V) i samråd om, hvilke tiltag der vil være nødvendige for at nå vandrammedirektivets mål og om ministerens forslag til vandplaner
9. MAR 2010 12.58

Miljø- og Planlægningsudvalget har bl.a. bedt ministeren svare på, hvilke tiltag der vil være nødvendige for at nå vandrammedirektivets mål baseret på rent naturfaglige kriterier. Udvalget har også bedt ministeren redegøre for, hvilke hensyn der har gjort, at regeringens udkast til vandplaner og aftalen om grøn vækst ikke indeholder disse målsætninger.

Udvalget spørger endelig, om ministeren fremover vil fremlægge handlingsplaner m.v. på en sådan måde, at det klart fremgår, hvad der kræves set ud fra et fagligt og naturvidenskabeligt synspunkt og på den anden side lige så klart fremstår, hvilke begrundede valg regeringen har truffet.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra medlem af udvalget, Ida Auken (SF).

Kommunerne er omdrejningspunkt for de næste års indsats for at standse tilbagegangen i den danske natur og forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer, fjorde og kystvande. Helt konkret skal de udarbejde handleplaner og iværksætte en mængde tiltag i perioden 2011-2015.

EU's vandrammedirektiv stiller krav om, at al overflade- og grundvand skal have en god tilstand i 2015. EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller krav om at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.

Staten har udarbejdet vandplaner for Danmarks 23 vandoplande og naturplaner for 246 internationale naturområder.

Kommunerne skal implementere indsatsen i form af handleplaner og konkrete tiltag i perioden 2011-2015.

I disse måneder påbegynder kommunerne etablering af vådområder og ådale - som der skal etableres mindst 10.000 hektar af i de kommende år.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt