Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen - tæt på sundhedssystemets deroute

ANMELDELSE I debatbogen om de danske sygehuses fremtid giver 15 erfarne læger og en sygeplejerske med stor faglig autoritet eksempler på fejldispositioner i det politisk-administrative system – fejl med alvorlige konsekvenser for udviklingen
12. MAR 2010 11.00

Af Paul Hegedahl

Torben Ishøy (red.):
"Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen",
Illustreret - med bid - af Lars Refn;
Forlaget Vandkunsten, København januar 2010.
285 s., hft., 12 x 23 cm., kildehenvisninger efter hvert kapitel.
Kr. 229,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-7695-156-6.

I sin nytårstale sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, at vi i forbindelse med udviklingen af det danske samfund skal sætte os modige mål, og at det kræver, at vi ser kritisk på, hvad der virker, og vejer egne og andres forslag på en international vægt. Han sagde også, at sygdomsbehandling er en helt central kerneopgave i vores velfærdssamfund. Alle danskere har og skal have adgang til den bedste behandling, hvis de bliver syge.

I denne højaktuelle debatbog om de danske sygehuses fremtid giver 15 erfarne læger og en sygeplejerske hver deres eksempler på, hvordan fejldispositioner i det politisk-administrative system har været medvirkende til vores sundhedsvæsens kvalitetsmæssige deroute de seneste 10-15 år. Og hvor langt vi er fra de store mål, der er stillet op for den danske sundhedssektor.

Lad bogens forord, skrevet af Torben Ishøy, i sin helhed udtrykke målet med bogen og de erfaringer og holdninger, der er baggrunden for udgivelsen. Her bliver det klart - og med stor vægt - udtrykt, hvilke problemer det danske sundhedsvæsen står over for her og nu - og hvad de politiske beslutningstagere og alle, der har indflydelse på udviklingen i sundhedssektoren bør gøre sig klart:

'Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen' er ikke en litterær essaysamling. Det er faglig dokumentation - et opråb, om man vil. Garvede fagfolk med årtiers erfaring beskriver tilstanden i sundhedssektoren med eksempler, analyser af årsager og prognosevurderinger. Bogen er ikke udtryk for frustration over grusede forventninger, men for begrundet bitterhed over spildte muligheder. Forfatterne er, med al deres faglige autoritet og pondus, tunge sandhedsvidner, der er umulige at affærdige. Som gidsler for politiske og administrative dispositioner, der ikke lever op til nutidens krav, konfronterer de ansvarlige med følgerne af deres dispositioner. De går på barrikaderne for patienternes skyld. Spørgsmålet er, om de økonomiske rammer overhovedet matcher de krav, der stilles til et moderne sundheds- og især sygehusvæsen, hvis vi vil være på toppen af den globale skala.

Reformer er med tidens politiske trend blevet ensbetydende med en strukturel linedans, hvor besparelser vedtages på et fløjbaseret parlamentarisk flertalsgrundlag. Politikerne har ikke set sig i stand til - eller haft den fornødne indsigt til - at udfordre velfærdssamfundets fossile strukturer med nødvendige forandringer. De seneste 40 års reformer har ensidigt prioriteret økonomi frem for omsorg for patienterne. Det har været nødvendigt med ventelister for kynisk at dokumentere behovet for flere ressourcer, og samtidig er de muligvis blevet brugt til politisk at åbne for en alternativ sundhedstjeneste uden sociale hensyn og med optimal patientbehandling som omkostning. Alt sammen beslutninger baseret på en liberalistisk økonomitænkning frem for på sundhedspolitik. Men sundhedssektorens effektivitet beror ikke alene på hvor stor en del af bruttonationalproduktet, der bevilges til sundhedsvæsenet. Selv de mest fremragende medicinske fremskridt vil være i fare ved simple administrative tilbageskridt.'

Indhold
Alle forfatterne har et omfattende forfatterskab og er deltagere i den offentlige debat.

Desuden er de medlemmer af en lang række faglige komiteer og organisationer. I bogen findes en udførlig beskrivelse af hver enkelt forfatters virke.

Forord
Af Torben Ishøy (1948 -), lægelig chef på Arresødal Hospital. Han har deltaget som ekspert i katastrofehåndtering i flere internationale konflikter og naturkatastrofer. Formand for den danske afdeling af Transparency International 1995-2007.

Kapitel 1. Verdens bedste sundhedsvæsen. . . (med lægens hilsen til politikere)
Af Tage Voss (1918 -), læge på Christiansø, skolelæge, fængselslæge, lægekonsulent i flere kommuner. Forfatter af såvel debatbøger, faglitteratur som skønlitteratur og biografier

Kapitel 2. Er der en læg til stede? Visionen om det lægefri sygehusvæsen.
Den ledende sygepleje eller hvorfor de kliniske sygehusafdelinger er på
vej mod albanske niveauer
Af Poul Jørgen Ranløv (1934 -), Adm. overlæge (pens.), dr.med. Ansat på Glostrup Hospital og Hørsholm Hospital. Tidligere lektor og censor ved Københavns Universitet.

Kapitel 3. Patienten i fokus.
Hvor er den patientfokuserede sunde fornuft blevet af i den offentlige hospitalsverden?
Af Claus Moe (1956 -), ph.d., overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital, klinisk lektor
i socialmedicin og rehabilitering samt i intern medicin ved Københavns Universitet.

Kapitel 4. Problemer med diagnostik
Af Stig Pors Nielsen (1936 -), overlæge, dr.med., speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Kapitel 5. Bare klag! Så generer man da lægen.
Om betingelserne for en ligeværdig dialog.
Af Henri Goldstein (1948 -), overlæge på klinisk-fysiologisk afdeling, Hillerød Hospital i knap 30 år, dr. med., speciallæge i gynækologi og obstetrik, cand.mag. i samfundsfag og historie.

Kapitel 6. Fremtidens hospital.
Lad os bygge nye stressfrie og fleksible sygehuse til gavn for økonomien,
patienten og personalet.
Af Lars Heslet (1943 -), professor, dr.med., tidligere chef for Rigshospitalets intensivafdeling

Kapitel 7. Psykiatrien ud af sundhedssystemet?
Det er gået for vidt med nedlæggelse af psykiatriske sengepladser.
Af Tom Bolwig (1937 -), professor Københavns Universitet, overlæge ved
Rigshospitalets psykiatriske afdeling 1982-2007.

Kapitel 8. Aldersdiskrimination af danske læger - i en tid med lægemangel.
Af Vagn Reinicke (1933 -), Fhv. overlæge, dr.med., lektor ved Københavns Universitet, speciallæge i medicinske sygdomme, epidemiske sygdomme, mavetarmsygdomme og leversygdomme.

Kapitel 9. Skibsreder Møllers 4. bud.
Om forskellen på skibsrederi og sygehusdrift.
Af Tom Skyhøj Olsen (1945 -), speciallæge i neurologi, senest overlæge ved apopleksiafsnittet på Hvidovre Hospital. Landsformand for patientforeningen Hjernesagen 1994-2003.

Kapitel 10. Det ku' være så godt. . .
Er mangel på mandskab, midler eller motivation årsagen til krisen I det offentlige danske sygehusvæsen?
Af Ib Christian Bygbjerg (1945 -), professor i international medicin, dr. med.
og Birgitte Bygbjerg (1953 -), sygeplejerske, bl.a. som anæstesisygeplejerske, diplomuddannelse i kvalitetsudvikling og pædagogik.

Kapitel 11. Plads til forbedring.
En undersøgelse af læger og sygeplejerskers vurdering af sygehusvæsenets
kvalitet for patienter og pårørende til patienter.
Af Finn Gyntelberg (1940 -), professor emeritus, dr.med. overlæge og chef for Arbejdsmedicinsk klinik og  Giftinformationen på Rigshospitalet indtil 1997, derefter professor i arbejdsmedicin ved Købehavns Universitet.

Kapitel 12. Verdens bedste sundhedsvæsen?
Centralisering, DJØFisering og sygehusenes kvalitet.
Af Niels Høiby (1941 -), professor, overlæge, dr.med., chef for Rigshospitalets klinisk-miokrobiologiske afdeling. Formand for Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed.

Kapitel 13. Darwin i erindring.
Kan - og tør - lægestanden leve op til det, den i dag formår, når det kræver en prioritering, dikteret af økonomien?
Af Anders Tuxen (1930 -), Cand.pharm., speciallæge i almen medicin, Medical director, Roche, Basel 1963-68, praktiserende læge 1968-2000.

Kapitel 14. Først ryggen fri - så frie luftveje.
Tanken om et ånds- og kulturforladt sygehusvæsen er påtrængende ubehagelig.
Af Vagn Sele (1926 -), Fhv. overlæge, dr.med., lektor. Særdeles aktiv i en række faglige organisationer og med omfattende publikations- og debatindsats.

Vi må alle engagere os i kravet om tidssvarende prioritering af den danske sundhedssektor
Torben Ishøy slutter sit forord således: 'Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen' er et opråb til beslutningstagere og ansvarlige parlamentarikere om at tage patienternes frustration til efterretning, patienter, som dør ubehandlede på ventelister eller som følge af en stresset discountbehandling. Demokratiets afmagt hænger sammen med den kendsgerning, at alene behandlingstrængende engagerer sig i problemerne, i den udstrækning kræfterne rækker. De nødvendige vælgerkrav får aldrig vægt, så længe de raske forholder sig passive. Forfatterne til denne bog stiller krav om en prioritering af sundhedsvæsenet, så det opnår international standard. Der er næppe tvivl om, hvorledes den overvejende del af den danske befolkning vil prioritere sundhedsvæsen og kampfly til krige i fjerne lande eller bygning af broer, som ikke har nogen betydning for befolkningens velfærd. Når vi nu ikke har råd til det hele.'

I sin anmeldelse i Weekendavisen 23. december 2009 skriver Poul Pilgaard Johnsen, at bogen ikke lægger skjul på, at den er partisk, men at den samtidig er svær at affærdige. Det er så sandt som skrevet. Fakta lægges på bordet - og det er fakta, der bør indgå i de helt nødvendige diskussioner om det danske sundhedsvæsens fremtid.

En bog til politikere, ansatte i sundhedssektoren og alle med interesse for det danske sundhedsvæsen.

Den kan med udbytte læses sammen med 'Skammekrogen. Debatbog om medicinske patienter',
Dagens Medicin Bøger, København 2009. ISBN 978-87-92453-03-7.


Supplerende links
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2004/06/17/fyringen-har-ikke-ligefrem-/

http://www.skammekrogen.net/

http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=46258&
Torben E. Andreasen (red.) 'Perspektiver på pleje. Værdier i praksis';

http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=46306&s
Tage Voss 'At visne lige glad'

http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=43753
Preben Brandt 'Byen og social ulighed'

http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=46801&s
Den livspolitiske indsats må være både socialt og etisk funderet

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt