Mere sammenhængende og mindre fragmenteret

Mens de andre regionsråd bevarer eller øger antallet af medlemmer i forretningsudvalgene, har Region Midtjylland valgt at reducere antallet fra 19 til 13. Bent Hansen (S) forklarer her hvorfor
4. MAR 2010 15.30

Af Knud Abildtrup

I Region Syddanmark bliver man på antallet af 17 medlemmer i forretningsudvalget, som også tog sig af den løbende politiske ledelse i regionsrådet, mens man i tre andre regioner øger antallet: I Hovedstaden og i Nordjylland fra 13 til 15 og i region Sjælland fra 15 til 17.

Region Midtjylland går derimod den anden vej - fra 19 til 13,en manøvre, der bringer kraftig kritik fra menige regionsrådsmedlemmer i erindring: Flere følte sig udelukket fra politisk indflydelse, som de i stedet så centreret i et mere og mere indflydelsesrigt forretningsudvalg, der reelt traf alle vigtige beslutninger.

På opfordring begrunder regionsrådsformand Bent Hansen (S) over for dknyt:

'Regionsrådet har i 2009 haft nedsat et midlertidigt udvalg med repræsentanter fra alle de partier, der var repræsenteret i det tidligere regionsråd, med henblik på at evaluere den politiske organisering og komme med forslag til en ny politisk organisering i Region Midtjylland i den nye valgperiode, som bl.a. omfatter en reduktion af antallet af medlemmer i forretningsudvalget og en samtidig etablering af fire nye rådgivende udvalg.

Udvalget udarbejdede et forslag til en ny politisk organisering i Region Midtjylland med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i den første valgperiode.

Overordnet set sigter forslaget mod at reducere de uhensigtsmæssigheder, som er konstateret i den 'gamle' organisering af det politiske system i Region Midtjylland.

Hovedformålet med forslaget var således at skabe et mere sammenhængende og mindre fragmentarisk politisk system, hvor der sikres mulighed for at følge udviklingen på et opgaveområde over længere tid. Et andet hovedformål er at skabe ejerskab til det politiske arbejde blandt alle regionsrådet medlemmer ved i højere grad at sikre et reelt politisk indhold i udvalgsarbejdet.

I forhold til den politiske organisering i den første valgperiode indebærer forslaget ændringer på en række væsentlige punkter:

• Forretningsudvalget skal i højere grad varetage rollen som et stående udvalg. forretningsudvalget skal således i højere grad være sagsforberedende og afklarende i forhold til regionsrådet. Samtidig skal flere driftsnære sager stoppe i forretningsudvalget.

• Som konsekvens heraf og for at fremme et mere operationelt forretningsudvalg reduceres antallet af medlemmer i forretningsudvalget.

• Der nedsættes en række rådgivende udvalg (fire rådgivende udvalg), der skal følge udviklingen inden for hvert af deres opgaveområder. De rådgivende udvalg skal have en længere funktionsperiode end et år og være med til at sikre en kontinuitet i det politiske arbejde.

• Mens de rådgivende udvalg er tiltænkt en rolle i forhold til at følge driftsmæssige forhold, vil der fortsat være behov for at nedsætte midlertidige udvalg, som de kendes i dag, til at behandle konkrete politiske emner og supplere arbejdet i de rådgivende udvalg. Nedsættelsen af udvalgene foreslås at ske årligt i forbindelse med budgetdrøftelserne, således at udvalgene kan træde i kraft ved årsskiftet. Derudover kan der dog også nedsættes yderligere midlertidige udvalg i løbet af året, hvis der dukker relevante emner op.

Udvalget har udarbejdet en rapport med evalueringen og forslag til nye politisk organisering.

Skal evalueres
Det er med udgangspunkt i dette forslag, at der i november 2009 er indgået en konstitueringsaftale mellem alle partierne i regionsrådet med undtagelsen af Fælleslisten, hvor antallet af medlemmer i forretningsudvalget er 13, og hvor der etableres fire rådgivende udvalg, således at der skabes grundlag for en ny politisk organisering i Region Midtjylland.

Der er således samtidig med reduktionen af antallet af medlemmer af forretningsudvalget oprettet fire nye rådgivende udvalg med ni medlemmer i hver. Samlet set er det således min opfattelse, at der med den nye organisering er en højere grad af medinddragelse af alle regionsrådets 41 medlemmer end tidligere.

Det er min forventning, at vi i regionsrådet på et tidspunkt vil evaluere på den nye politiske organisering, når den har tid til at virke. Herunder også på størrelsen af forretningsudvalget.'

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt